Združenja občin in Ministrstvo za obrambo usklajeni pri pridobivanju EU sredstev za zaščito in reševanje

25. 8. 2020 je na Ministrstvu za obrambo (MORS) potekal podpis sporazumov o skupnem sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v programske dokumente za pridobivanje evropskih sredstev. Sporazum, ki pokriva tako predvideno spremembo OP za obdobje 2014-2020 kot tudi nov program za obdobje 2021-2027 in mehanizem Evropska unija naslednje generacije je minister za obrambo mag. Matej Tonin podpisal z združenji občin in predstavniki organizacij, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči.V imenu ZMOS je sporazum podpisal predsednik mag. Gregor Macedoni.

Naravne nesreče so vedno bolj pogoste in prizadanejo širša območja in s tem več ljudi kot v preteklosti, nadaljevanje tega trenda pa se pričakuje tudi v prihodnje. Poleg pojava nalezljivih bolezni veliko škode povzročajo poplave, požari v naravnem okolju, toča in žled. MORS si zato z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) in drugimi organizacijami znotraj sistema za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) prizadeva za vzpostavitev, razvoj, nadgradnjo in zagotavljanje razpoložljivosti, organiziranosti, opremljenosti ter usposobljenosti sil ZRP za odziv na trenutna in naraščajoča tveganja ter izzive, povezane z epidemijami in podnebno pogojenimi nesrečami. Za uresničitev teh prizadevanj lahko pomembno vlogo odigrajo tudi evropska sredstva.

MORS je v sodelovanju z URSZR pripravil predlog vsebin s tega področja, ki naj se vključijo v programiranje porabe evropskih sredstev. Določene so bile naslednje prioritete:

  • Vzpostavitev infrastrukturnih in informacijsko-komunikacijskih pogojev za pripravljenost in odziv sil ZRP, in sicer nacionalnega centra civilne zaščite kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje. V sklopu centra so predvideni infrastrukturni pogoji za delovanje ključnih struktur sistema ZRP in javnih reševalnih služb, operativni center s spremljajočo infrastrukturo, simulacijski center, situacijski center, center za spremljanje in koordinacijo logističnih operacij, vsebinsko in organizacijsko prenovljen Center za obveščanje Republike Slovenije, prenovljen in razširjen Državni logistični center za potrebe hitrega odzivanja v primeru naravnih in drugih nesreč itd.
  • Vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih pogojev za boljšo usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in lokalni ravni. Vzpostavljen bo podcenter za protipoplavno zaščito na SV Slovenije, ki bo omogočal usposabljanje in vadbo lokalnih, regijskih, državnih in tujih sil. Podcenter za žled in ujme na Kočevskem bo namenjen boljšemu načrtovanju, organiziranju, usposabljanju in operativni odzivnosti sil ZRP na regionalnem in lokalnem nivoju, s poudarkom na učinkovitem odzivu v primeru žleda in drugih vremenskih ujm, tako v urbanih predelih kot tudi na gozdnih površinah in infrastrukturi. Nadgrajen bo tudi obstoječi podcenter za požare v naravi v Sežani, s čimer bo zagotovljena dolgoročna vzdržnost v kontekstu zagotavljanja požarne varnosti na Krasu in širšem območju jugozahodne Slovenije.
  • Zagotavljanje ustrezne opreme, sredstev in vozil za izvajanje nalog na področju ZRP v povezavi z odzivom na podnebno pogojene nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni bo vključevalo opremljanje regionalno-lokalnih enot za hitre intervencije ob podnebno pogojenih nesrečah na ravni GEŠP ter na ravni osrednjih občinskih enot. Predviden je nakup že dolgo časa potrebne specializirane opreme na državni ravni, ki bo predana v uporabo regionalno-lokalnim enotam, ki bodo zagotavljale odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč na lokalni, regionalni in državni ravni. Cilj tega je zagotoviti brezhibno in tehnično ustrezno opremo, vozila in sredstva enotam, da lahko le-te zagotavljajo svojo odzivnost in operativno učinkovitost.
  • Priprava in nadgradnja usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP, vezana na odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč.

Za uresničevanje predstavljene vizije in ciljev na področju ZRP s pomočjo črpanja evropskih sredstev bo nujno sodelovanje različnih organov in organizacij na vseh ravneh. Sporazumi so bili podpisani z združenji občin  (ZMOS, ZOS, SOS), Gasilsko zvezo Slovenije, Gorsko reševalno zvezo Slovenije, Jamarsko zvezo Slovenije, Podvodno reševalno službo, Rdečim križem, Mestno občino Murska Sobota in občinami Kočevje, Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina.

Na tej povezavi je dostopna predstavitev z dogodka ob podpisih sporazumov.