Problematika odvoza povoženih živali (posodobitev)

Po protestu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije bo odvoz povoženih živali s cest še naprej izvajan v okviru javne veterinarske službe, ki se financira iz proračuna države.

Nova (stara) ureditev velja od 12. 8. 2022 dalje. Trupla povoženih prostoživečih živali, pri katerih ne obstaja sum bolezni, zbira Veterinarsko higienska služba pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu. Povoz domačih in prostoživečih živali na cestah in železnicah lahko najditelj povožene živali sporoči direktno na številko NVI VHS ali pa povoz prijavi na številko 112. Država naj bi v kratkem času dopolnila in uskladila zakonodajo, ki ureja to področje.

27. julija 2022 je v prostorih UVHVVR potekal sestanek na temo odvoza povoženih živali s cest in železnic. Naloga, ki jo je do 1. 7. 2022 opravljala Veterinarsko higienska služba in financirala država, naj bi zaradi nove Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22) prešla tudi na občine.

Sestanek je bil sklican z namenom dogovora o poteku prenosa obveznosti na upravljavce cest, v tem okviru tudi na občine. S strani združenj občin, tj. ZMOS in SOS, je bil postopek sprejemanja uredbe označen kot nesprejemljiv. Iz predloga uredbe, ki je bila v javni obravnavi januarja, sprejeta pa marca 2022, ni bilo mogoče razbrati, da predvideva nove stroške za občine. Prav tako v obrazložitvi uredbe niso bile navedene posledice za občinske proračune. Gre za netransparenten postopek, v katerem je država brez sodelovanja občin odločala o njihovem položaju, s čimer so bila kršena demokratična in ustavna načela.

Zaradi tega sta ZMOS in SOS na sestanku izpostavila, da je potrebno razpravo usmeriti v način sprejemanja uredbe in v ureditev sistema, ki ne bo dodatno obremenjeval občin, še manj pa določal novih finančnih obveznosti brez njihove vednosti, nato pa so predstavniki obeh organizacij sestanek protestno zapustili. ZMOS in SOS sta na ministra za okolje in prostor, ki je pristojen za prej omenjeno uredbo, že naslovila urgentni dopis s pozivom za sestanek in razrešitev problematike odvoza povoženih živali kot tudi samega načina sprejemanja uredbe.