Slovenija Evropski komisiji poslala predlog Sporazuma o partnerstvu za obdobje 2021-2027

15. 7. 2022 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Evropski komisiji uradno poslala predlog Sporazuma o partnerstvu za obdobje 2021-2027.

Predhodno sta Kohezijski regiji podali soglasje na vsebino Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027. Na sejah obeh regij sta sodelovala minister za razvoj in kohezijo dr. Aleksander Jevšek in državni sekretar na SVRK mag. Marko Koprivc, ki sta predstavila vsebino in obseg intenzivnega dela programiranja. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je soglasje k Sporazumu o partnerstvu podala na seji 6. 7., Kohezijska regija Zahodna Slovenija pa na seji 8. 7. 2022.

Sporazum o partnerstvu je strateški dokument, ki je namenjen kot vodilo pri pogajanjih o oblikovanju programov evropske kohezijske politike med državo članico in Evropsko komisijo. V nadaljevanju bo slednja ocenila dokument. Evropska komisija lahko poda pripombe na Sporazum o partnerstvu, dokument pa mora potrditi v štirih mesecih. V Sporazumu o partnerstvu so določeni cilji politik in na splošno opredeljene vsebine, ki bodo podprte z evropskimi sredstvi. Med drugim dokument vključuje tudi opredelitev uporabe teritorialnih pristopov.

Predvideno je nadaljevanje izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) za izvajanje trajnostnega urbanega razvoja mestnih občin. Za to področje je potrebno skladno z evropsko zakonodajo nameniti najmanj 8 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dokument navaja, da je bilo izvajanje CTN prepoznano kot primer dobre prakse na evropski ravni, zato bo izvajanje v obdobju 2021-2027 potekalo na enak način, in sicer po pristopu “od spodaj navzgor” preko mestnih občin oziroma ZMOS. Pristop CTN bo podpiral projekte zelene infrastrukture v urbanem okolju, področje trajnostne mobilnosti in učinkovite rabe prostora v mestih. Strateška podlaga ostajajo trajnostne urbane strategije mestnih občin.

Drugi teritorialni pristop bo t. i. lokalni razvoj oziroma CLLD. Izvajal se bo preko lokalnih akcijskih skupin, podporo bo prejel iz kohezijske politike, skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike. Poudarek bo na razvoju podeželskih območij.

Regionalni razvoj bo podprt preko mehanizma dogovor za razvoj regij (DRR), ki bo temeljil na regionalnih razvojnih programih. Poudarek bo na večjih oziroma celovitih regijskih projektih.

Izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 bo podrobneje opredelil Program za obdobje 2021-2027, ki bo predvidoma pripravljen in poslan Evropski komisiji v mesecu septembru.