Šesta seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

9. 9. 2021 je preko spleta potekala 6. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in v kateri sodelujejo predstavniki združenj občin. Na seji je razprava potekala predvsem o izračunu povprečnih stroškov za leti 2022 in 2023 in o spremembi Zakona o financiranju občin.

Na seji so kot predstavniki ZMOS sodelovali predsednik in župan MO Kranj Matjaž Rakovec, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in vodja strokovne službe Miloš Senčur.

Ministrstvo za finance je predstavilo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023. Izhodišče za pogajanja za določitev povprečnine za naslednji dve leti bo veljavna povprečnina (628,20 EUR). V zvezi s tem bodo sklicani ločeni sestanki. Predstavniki občin so opozorili na izzive pri izvajanju investicij, predvsem zaradi višanja cen gradbenih materialov in storitev.

Župan Macedoni je dodatno opozoril na položaj mestnih občin. Formula za izračun primerne porabe v ospredje postavlja vidike kot so površina občine, dolžina cest in podobno, dejstvo pa je, da so se v zadnjem obdobju stroški povečevali predvsem zaradi višjih stroškov dela. Pri tem so nesorazmerno bolj obremenjene mestne občine, ki zagotavljajo večji nabor javnih storitev in imajo večje število javnih uslužbencev. Stališče ZMOS je, da se financiranje ne sme znižati nobeni občini, a da je potrebno formulo iz Zakona o financiranju občin (ZFO) prilagoditi na način, da bo bolj odražala dejanske stroške delovanja mestnih in drugih občin.

Minister Koritnik je predstavil tudi izhodišča za spremembo ZFO. Predvideno je, da se bo v sklop nalog, ki jih lahko opravljajo skupne občinske uprave, vključilo tudi področje informacijskih storitev. Spremenil se bo tudi 20.a člen ZFO, ki določa dodatno financiranje občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo, in sicer na način, da bo v večji meri upoštevano število evidentiranih romskih naselij in število njihovega prebivalstva. Člani delovne skupine so se z napovedanimi spremembami strinjali.

Med drugimi temami je ZMOS izpostavil problematiko kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Predlagal je, da združenja skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo pristopijo k reševanju tega izziva, na primer z določitvijo metodologije, ki bi urejala obseg odškodnin lastnikom zemljišč.