Sestanek vodstev združenj občin s predsednikom Državnega sveta

V torek, 6. 7. 2021, je v prostorih Državnega sveta potekal sestanek vodstev vseh treh združenj občin s predsednikom Državnega sveta Alojzom Kovšco. Združenje mestnih občin Slovenije je zastopal podpredsednik Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje.

Na sestanku je razprava potekala o različnih vprašanjih, ki zadevajo lokalno samoupravo. Alojz Kovšca je prisotne seznanil s potekom projekta ustanovitve pokrajin, kjer se konec poletja pričakuje nov predlog teritorialne delitve. Z vidika ZMOS je v zvezi s tem še vedno ključnega pomena, da se ob pokrajinski zakonodaji podrobneje uredi tudi položaj, pristojnosti in financiranje mestnih občin. Predsednik Državnega sveta pričakuje vložitev predlogov pokrajinske zakonodaje v zakonodajni postopek v začetku naslednjega leta.

Predstavniki združenj občin so izpostavili vprašanje nesorazmerij na področju plač funkcionarjev v lokalni samoupravi. Konec preteklega leta sta ZMOS in SOS na Državni zbor in Vlado naslovila pobudo za odpravo nesorazmerij glede plač županov, ki pa za sedaj ni bila upoštevana. Dogovorjeno je bilo sodelovanje z Državnim svetom v obliki izvedbe razprav na to temo, ki bodo pripomogle k rešitvi problematike.

Razprava je potekala tudi o smotrnosti sprememb Zakona o lokalnih volitvah, o problematiki odpadnega blata in o policentričnem razvoju države. Pri vseh navedenih temah bo Državni svet združenjem občin oziroma njihovim članicam nudil podporo z organizacijo sej in posvetov ter tako prispeval h konstruktivnim razpravam in umeščanjem problemov, ki zadevajo lokalno samoupravo, na agendo političnih odločevalcev.