Skupna izjava ZMOS in SOS o digitalizaciji občin

Objavljamo skupno izjavo Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije o digitalizaciji občin. Pomen digitalizacije je danes očiten, kot še nikoli. Pri tem tudi slovenske občine pospešeno delajo v smeri zagotavljanja digitalnih in pametnih rešitev. Spomnimo, da sta bila konzorcija mestnih občin in konzorcij Skupnosti občin Slovenije uspešna na razpisu Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest, napovedan je razpis Ministrstva za javno upravo za pilotne ukrepe na področju pametnih mest in skupnosti, zaradi epidemije se spodbuja spletno poslovanje. Izjava predstavlja skupna stališča, pričakovanja in usmeritve na področju digitalne preobrazbe in pametnih mest.

IZJAVA ZMOS in SOS

 

 1. Na pragu novega razvojnega obdobja po letu 2020 reprezentativni združenji slovenskih občin POUDARJAMO pomen digitalizacije lokalnih skupnosti v okviru skupnih prizadevanj digitalnega preoblikovanja Slovenije za celovito izrabo razvojnih priložnost in za razvoj vključujoče digitalne družbe v koristi vseh prebivalcev Slovenije.
 2. PREPRIČANI smo, da so sistematično digitalizirana mesta, vasi in skupnosti bolj kot kadarkoli prej neločljiv del bodoče digitalne družbe, zato mora biti njihova digitalna preobrazba sestavni del državnega strateškega načrtovanja digitalizacije družbe.
 3. UPOŠTEVAJOČ dosedanji državni nesistemski pristop k digitalizaciji lokalnih skupnosti, temelječ na prenovi lokalne samouprave leta 1996, po kateri so samostojno odgovorne za lastno digitalizacijo, si bosta združenji PRIZADEVALI, da državna uprava v prihodnjem razvojnem obdobju zagotovi ustrezne javno-politične mehanizme (tudi finančna sredstva) za pospešeno in bolj sistematično digitalizacijo lokalnih skupnosti.
 4. SKLICUJEMO se na Slovensko nacionalno deklaracijo za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo in na evropsko deklaracijo ”Join, Boost, Sustain”, ki med drugim podarjata pomen združevanja moči pri spodbujanju trajnostne digitalne preobrazbe mest in skupnosti.
 5. Pri izbiri skupnih gradnikov medobčinske platforme dajemo PREDNOST odprtokodni platformi FIWARE ter podobnim in kompatibilnim odprtokodnim rešitvam, ki zagotavljajo ključne standarde za razbijanje informacijskih silosov, poenostavljajo internet stvari (IoT) in omogočajo upravljanje podatkov iz najrazličnejših virov v znanje in podlage za sprejemanje boljših odločitev, temelječih na podatkih v realnem času.
 6. PRIZADEVAMO si za zagotavljanje podatkovne suverenosti občin in opolnomočenje kadrov za izkoriščanje potencialov digitalizacije in podatkovne ekonomije.
 7. Reprezentativni združenji slovenskih občin deležnike digitalnega preoblikovanja Slovenije POZIVAMO:

DRŽAVNO UPRAVO

 • Da pomoči lokalnim skupnostim pri njihovi digitalizaciji nameni višje prioritete in da pri tem zagotovi ustrezne javno-politične mehanizme (vključno s finančnimi sredstvi).
 • Da se do leta 2021 sprejme krovna strategija digitalizacije lokalnih skupnosti in do leta 2022 uvedejo prve digitalne rešitve.
 • Da skladno s strategijo lokalnim skupnostim zagotovi primerno digitalno infrastrukturo za potrebe pametnih mest in lokalne e-uprave.
 • Da do leta 2022 na sistemski ravni lokalnim skupnostim na enotni osnovi in na enoten način zagotovi enostavno povezljivost z državnimi elektronskimi storitvami in odprt dostop do javno-pravnih evidenc, kjer to dovoljuje zakonodaja.
 • Da se povečajo javna sredstva in pohitrijo projekti gradnje visoko zmogljive digitalne infrastrukture na podeželskih območjih.
 • Da pri spodbujanju razvoja pametnih mest in skupnosti zasleduje učinkovitost razvojnih sredstev ter vpliv na kakovost življenja prebivalcev in omejuje parcialne, razdrobljene in nepovezljive rešitve.
 • Da pri spodbujanju digitalizacije lokalnih skupnosti prednostno podpira uporabo evropskih odprtokodnih rešitev (npr. FIWARE).
 • Da nameni sredstva za podporno okolje, ki bi pomagalo pri usposabljanju kadrov in uvajanju novih digitalnih storitev.

LOKALNE SKUPNOSTI

 • Da lastni digitalizaciji v naslednjem razvojnem obdobju po letu 2020 namenijo najvišje razvojne prioritete in v svojih proračunih oblikujejo posebne postavke namenjene digitalizaciji.
 • Da pripravijo celovite digitalne strategije, z opredeljeno časovnico za lažje načrtovanje potrebnih sredstev v proračunih in koriščenje razvojnih sredstev EU skladov.
 • Da se za hitrejšo, učinkovitejšo digitalizacijo v čim večji meri povezujejo med seboj, razvijajo interoperabilne, intuitivne, uporabnikom prijazne in polno funkcionalne digitalne rešitve.
 • Da se izogibajo vezavi na parcialne nepovezane digitalne storitve in ponudnike takšnih storitev.
 • Da razvoj pametnih mest in skupnosti osnujejo v skupnih večjih razvojnih projektih in se odločajo za razvoj elektronskih storitev in mobilnih aplikacij, ki bodo funkcionalno uporabne v vseh oziroma čim večje število slovenskih občinah. Odprtost podatkov, odprtokodnost in interoperabilnost rešitev sta ključnega pomena za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti v digitalni Sloveniji.
 • Da v svojih razvojnih okvirih celotnemu prebivalstvu omogočijo pridobivanje digitalnih znanj in prispevajo k njihovi boljši e-vključenosti.
 • Da v okviru svojih pristojnosti spodbujajo razvoj visoko-zmogljive infrastrukture elektronskih komunikacij (optična omrežja in mobilna omrežja 5G).

PODJETJA

 • Da za lokalne skupnosti razvijajo interoperabilne digitalne storitve, z dostopom do javno-pravnih evidenc.
 • Da rešitev za lokalne skupnosti ne zapirajo v svoje tehnološke, informacijske in infrastrukturne otoke.
 • Da v svojih komercialnih aktivnostih upoštevajo razpoložljivo centralno državno digitalno infrastrukturo, namenjeno uporabi za lokalne skupnosti.
 • Da pospešijo razvoj visoko zmogljive infrastrukture elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih in pri tem izkoristijo razpoložljiva javna sredstva.
 • Da v okviru svojih komercialnih interesov med prebivalstvom spodbujajo povpraševanje po digitalnih storitvah in pomagajo pri pridobivanju digitalnih znanj.
 1. Reprezentativni združenji slovenskih občin IZREKAMO pripravljenost za razvojno sodelovanje z vsemi deležniki digitalizacije lokalnih skupnosti, da bomo skupaj prispevali k celoviti uspešni digitalizaciji Slovenije.

Podpisana izjava je dostopna tukaj.