Srečanje ministrstev in mestnih občin glede mehanizma CTN

20. 6. 2023 je v Grand hotelu Union v Ljubljani potekalo delovno srečanje mestnih občin in ministrstev, vključenih v izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Razprava je potekala o vsebinskih izhodiščih, ki bodo podrobneje opredeljevala pogoje za izvajanje projektov CTN.

Uvodoma je udeležence nagovoril minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Izpostavil je, da je bilo izvajanje mehanizma CTN v obdobju 2014-2020 prepoznano kot primer dobre prakse na evropski ravni. Tudi zato bo za izvajanje CTN v obdobju 2021-2027 namenjenih več sredstev, skupno 178 milijonov evrov. Izpostavil je prizadevanja EU in držav za poenostavitve pri izvajanju evropske kohezijske politike. Poudaril je, da je potrebno prisluhniti potrebam mest in da je potrebno pri določanju podrobnih pogojev izvajanja projektov omogočiti dovolj fleksibilnosti, kar pripomore k uspešnemu črpanju sredstev.

Lenka Kavčič, državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) je izpostavila pomen trajnostnega razvoja mest ob vse večji urbanizaciji, ki se dogaja na globalni ravni. Pri tem je dodala, da imajo bistveno vlogo pri celovitem razvoju mest občinski prostorski akti. Klemen Košir, direktor Urada za spodbujanje zelenega prehoda na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE), je ukrepe za urbani razvoj opredelil predvsem s prizadevanji za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Predsednica Strokovne komisije ZMOS za izvedbo CTN, mag. Saša Heath-Drugovič, je predstavila dosežke izvajanja mehanizma v obdobju 2014-2020. Do sedaj je bilo potrjenih 88 projektov, delež sofinanciranja iz CTN dosega 139 milijonov evrov, še enkrat toliko sredstev pa so zagotovile mestne občine, saj je skupna investicijska vrednost potrjenih projektov 275 milijonov evrov. S temi projekti se je revitaliziralo približno 50 hektarjev degradiranih urbanih območij, zagotovilo preko 300 novih najemnih stanovanj, urejenih je bilo veliko število kilometrov kolesarske infrastrukture itd. Izpostavila je, da je mehanizem namenjen prebojnim in celovitim projektom, s katerimi se uresničujejo trajnostne urbane strategije.

Sledila je razprava med predstavniki mestnih občin in predstavniki MNVP ter MOPE o osnutkih vsebinskih izhodišč. Mehanizem CTN se bo izvajal v treh specifičnih ciljih (SC) Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 (PEKP), in sicer v SC 2.7 za zeleno infrastrukturo v mestih (MNVP), SC 2.8 za trajnostno urbano mobilnost (MOPE) in v SC 5.1 za učinkovito rabo prostora oziroma urbano prenovo (MNVP).

Po izmenjavi mnenj glede upravičenih vsebin in stroškov ter robnih pogojev je bilo dogovorjeno nadaljevanje usklajevanja s ciljem, da se zagotovi skladnost investicij na način, da bodo te odražale potrebe mest in bile skladne z namenom PEKP, hkrati pa da bo omogočeno učinkovito črpanje sredstev.