Usklajeni ukrepi mestnih občin v zvezi z epidemijo COVID-19

V preteklih tednih so mestne občine že izvedle številne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19. Tako je na primer večina mestnih občin poskrbela za zbiranje baz prostovoljcev, organizacijo nujnega varstva otrok, ureditev dostave hrane in nujnih potrebščin ranljivim skupinam, začasno ukinitev plačevanja parkirnin, prepoved kurjenja v naravi, dodatno ozaveščanje javnosti in druge ukrepe.

Na prvem videokonferenčnem sestanku županov mestnih občin, ki je potekal 26. 3. 2020, je bilo dogovorjeno usklajeno ukrepanje mestnih občin v zvezi z ureditvijo odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v tistih mestnih občinah, kjer odločbe o odmeri NUSZ še niso bile izdane.

Dogovorjeno je bilo tudi, da bodo mestne občine za obdobje od 16. 3. 2020 do 30. 4. 2020 razbremenile plačila najemnin za najem poslovnih prostorov, zemljišč in gostinskih teras tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom. Glede na krajevne razmere bo ta ukrep lahko izveden na različne načine, kot je na primer oprostitev najemnine, njeno sofinanciranje preko javnega razpisa ali drugače. Obenem župani pozivajo tudi ostale najemodajalce poslovnih prostorov, da v času izrednih razmer takim najemnikom oprostijo, delno znižajo ali vsaj odložijo plačilo najemnine.

Druga videokonferenca županov je potekala 30. 3. 2020. Župani so izdali poziv vsem občanom, da se vzdržijo izvajanja adrenalinskih športov in tako prispevajo k razbremenitvi zdravstvenega osebja. V kolikor taka solidarnost ne bo dosežena in bo še naprej prihajalo do nepotrebnih poškodb, ki bremenijo urgentne centre, bodo župani mestnih občin sprejeli dodatne omejujoče ukrepe, v okviru svojih pooblastil oz. na podlagi predpisov.

Župani so se dogovorili, da bodo v okviru Združenja mestnih občin Slovenije nadaljevali z izmenjavo informacij in primerov dobrih praks ter usklajevanjem ukrepov, ki bodo sprejeti v dobrobit občanov in lokalnega gospodarstva.