Sestanek ministra za javno upravo in županov na temo ukrepov proti epidemiji in priprave drugega proti-korona zakona

Danes, 8. 4. 2020, je na Brdu pri Kranju potekal sestanek t. i. delovne skupine “Samoupravne lokalne skupnosti”. Sestanek je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, udeležili pa so se ga še minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in vodstva združenj občin. ZMOS so na sestanku predstavljali predsednik mag. Gregor Macedoni, podpredsednik Matjaž Rakovec in vodja strokovne službe dr. Miloš Senčur. Sodelovali so tudi predstavniki ministrstva za javno upravo in drugih resorjev (MIZŠ, MDDSZ, MOP, MORS, MP in MF).

Namen srečanja delovne skupine je bila priprava predlogov dopolnitev že sprejetega proti-korona zakona (PKP1) ter predlogov za drugi sveženj ukrepov (bodoči PKP2), ki bodo namenjeni predvsem zagotavljanju likvidnosti gospodarstva. Obravnavan je bil tudi finančni položaj občin.

Minister Koritnik je uvodoma izpostavil pomembno vlogo lokalnih skupnosti pri soočanju z epidemijo: »Pri soočanju z epidemijo korona virusa ima lokalna samouprava posebno težo, zato želimo, da so županje in župani v pripravo ukrepov aktivno vključeni.« in se ob tej priložnosti županjam in županom za njihov pomemben angažma iskreno zahvalil.

ZMOS je v ponedeljek, 6. 4. 2020, na Ministrstvo za javno upravo naslovil predloge za spremembe PKP1 kot tudi za ukrepe v okviru priprave PKP2. Kot se je izkazalo na sestanku, bo država velik del predlogov upoštevala, in sicer:

  • Financiranje izpada prihodkov zasebnih vrtcev bo prevzel državni proračun.
  • V PKP2 bodo vključene možnosti za likvidnostno zadolževanje občin, nadaljeval se bo postopek sprejemanja že uskalejene spremembe Zakona o financiranju občin, ki bo dvignil prag največjega obsega možnega zadolževanja.
  • Nov zakon bo spremenil oziroma dopolnil Zakon o lokalni samoupravi in omogočil izvedbo sej občinskih oziroma mestnih svetov na daljavo oziroma v obliki videokonferenc.
  • Nov zakon bo vključeval jasno pravno podlago za znižanje ali oprostitev najemnin za občinske in državne nepremičnine.

Do nekaterih drugih vprašanj, ki so jih izpostavili predstavniki ZMOS in drugih združenj občin, se bo ministrstvo še opredelilo (kot na primer možnost uvrstitve javnih zavodov med delodajalce, ki lahko prejmejo podporo v zvezi z zagotavljanjem delovnih mest – 22., 28. člen PKP1; jasnejša razlaga 94. člena oziroma vseh javnih služb, za katere bo nadomestila plač zaposlenih in drugih stroškov, nastalih zaradi izpada izvajanja javnih storitev, kril proračun Republike Slovenije, drugo).

V razpravi je ministrstvo napovedalo, da bo spremenjena tudi višina povprečnine, ki bo za leto 2020 določena v višini 623,96 evrov.

V naslednjih dneh bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo dogovorjene predloge v strnjeni obliki, jih uskladilo še z drugimi ministrstvi, predvsem z Ministrstvom za finance, ter jih nato posredovalo vladi. Minister Koritnik je poudaril, da bodo člani te delovne skupine z rednim sestajanjem nadaljevali tudi po koncu epidemije in sicer v obliki rednega delovnega telesa, ki se bo sestajalo najmanj enkrat na tri mesece.

 

Naslovna fotografija: Ministrstvo za javno upravo