Navodila MF glede plačilnih rokov iz interventnega zakona PKP1

Ministrstvo za finance je pripravilo razlage in pojasnila 64. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo oziroma t. i. proti-korona paketa (PKP#1), ki so dostopna tukaj.

Plačilni rok 8 dni velja za račune, ki so prejeti od 11. 4. 2020 dalje (pomeni z dnem, ko zakon začne veljati oziroma naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu). Navedena ureditev se uporablja do 31. 5. 2020, razen, če bodo ukrepi, skladno z 20. členom ZIUZEOP, podaljšani za 30 dni. Glede na navedeno se pri izdanih računih upošteva 60 dnevni plačilni rok za račune izdane od 11.4.2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije.

Zasebni subjekti so opredeljeni glede na šifro institucionalnega sektorja. V aplikaciji MFERAC se bo naredila nastavitev, ki bo za poslovne partnerje, ki imajo enega izmed SKIS, ki so navedeni zgoraj, na odredbi zahtevala 8 dnevni plačilni rok. V kolikor je 8 dan nedelovni dan, se valuta odredbodajalca izbere naslednji oziroma prvi delovni dan. Glede na to, da zaradi utemeljenih različnih razlogov lahko prihaja do zamika plačila bo na novo vzpostavljena kontrola le kot opozorilo.

Proračunskim uporabnikom ni potrebno sklepati aneksov k pogodbam, saj ta ukrep velja le začasno in upoštevanje 8 dnevnega plačilne roka zahteva zakon.

NPU morajo dokumentacijo za izplačilo svoji računovodski službi predložiti najkasneje 2 delovna dneva pred izplačilom.