Videokonferenca na temo poplav – rok za predhodno oceno škode je 1. 9.

V petek, 18. 8. 2023, je potekala videokonferenca na temo popisa škode in odprave posledic naravnih nesreč. Dogodek je bil dogovorjen na predhodnem sestanku predsednika vlade in združenj občin. Podane so bile informacije o pripravi interventnega zakona za odpravo posledic naravnih nesreč, popisovanju škode in drugih ukrepih.

Na sestanku so, med drugim, sodelovali predsednik vlade dr. Robert Golob, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, generalni direktor URSZR Leon Behin, poveljnik CZ Srečko Šestan in predstavniki občin (približno 160 udeležencev).

Predsednik vlade dr. Robert Golob je kot ključno izpostavil izvedbo popisa škode, v kar naj občine usmerijo vse sile, pri čemer naj bo prva prioriteta priprava popisa ljudi, ki zaradi naravnih nesreč nimajo več ustreznih bivalnih pogojev in potrebujejo nadomestno namestitev. Druga prioriteta za občine naj bo priprava nabora zemljišč za nadomestno gradnjo, pri čemer ni pomembna namembnost zemljišč, temveč predvsem bližina komunalne opreme, ki bi omogočala hitro aktivacijo zemljišč brez velikih stroškov.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predstavil načrtovane ukrepe iz njegove pristojnosti. Interventni zakon, ki je v pripravi, bo naslovil področje obnove energetske infrastrukture (daljnovodi, plinovodi, toplovodi itd.). Rešitve bodo v smeri, da se omogoči energetskim podjetjem čim prejšnja sanacija infrastrukture. Poenostavitve bodo uvedene za podjetja pri obnovah, rekonstrukcijah, kjer ne bo potrebno izvajati ponovne presoje vplivov na okolje že takoj, ampak se bodo te zadeve preverjale kasneje. Uredila se bo ustrezna zakonska podlaga v zvezi z ravnanjem z odpadki na način, da bodo lahko občine določile začasna mesta za zbiranje mešanih gradbenih in drugih odpadkov. Stroge omejitve na tem področju bodo omiljene. Prizadetim osebam v naravnih nesrečah, kjer je na primer porušilo hišo, bo oproščeno plačevanje položnic za elektriko. Prizadetim v poplavah bo omogočen odklop s plinovodnih in toplovodnih omrežij ter ureditev lastnih sistemov ogrevanja. Gre za pobudo večjega števila ljudi, samo dikcijo pa bodo še usklajevali z združenji občin.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je napovedal ukrepe, ki bodo vključeni v interventni zakon. In sicer v zakon bo vključen nov mehanizem posebnega občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo lahko sprejet po skrajšanem postopku, da se čim prej pride do novih zazidljivih zemljišč in omogoči nadomestna gradnja za prizadete v poplavah. Prav tako se država trudi urejati vodotoke, da se zagotovi pretočnost pred jesenskim časom. Podal je poziv občinam, da če kakorkoli posegajo v struge vodotokov, naj to izvajajo v sodelovanju z Direkcijo za vode, da ne bi izvajanje teh ukrepov pomenilo še večje škode pri naslednjih nalivih.

Generalni direktor URSZR Leon Behin je predstavil stanje glede popisa škode in povračil intervencijskih stroškov. Povedal je, da je Vlada priznala intervencijske stroške občin za neurja v času 12. in 13. 7. v višini približno 2,8 mio EUR. Podpisujejo se odredbe za izplačila občinam, ki imajo valuto 8 dni. Povračila bodo izvedena približno do konca naslednjega tedna. Za neurja med 17.-25. 7. je Vlada sprejela sklep o povračilu intervencijskih stroškov, in sicer v višini 5 mio EUR. Po ustaljenem postopku bodo občine pozvane k podaji dokazil, izplačila bodo izvedena do srede septembra. Država bo povrnila tudi stroške gasilskih enot.

Glede poplav od 3.- 5. 8. je trenutno še aktiviran državni načrt za zaščito in reševanje oz. še poteka intervencija. Ko bo intervencija končana in dokončana predhodna ocena škode poplave, se bo pristopilo k zbiranju intervencijskih stroškov na ustaljen način preko aplikacije Ajda. Rok za predhodno oceno škode zaradi poplav je 1.9.2023, rok za vnos v aplikacijo pa Ajda 22. 9. 2023. Za pripravo predhodne ocene škode bo MNVP posredoval Excelove obrazce, ki bodo prilagojeni tudi za pripravo vloge države za črpanje sredstev iz Solidarnostnega sklada EU.

Poveljnik CZ Srečko Šestan je izpostavil, da je prioriteta čiščenje vodotokov, saj se lahko le-tako prepreči dodatna škoda ob naslednjem deževju. Občine je pozval k medsebojni pomoči pri popisovanju škode s strani občinskih Komisij za popisovanje škode ter vnos v sistem AJDA. Koordinacija napotovanja dodatnih popisovalcev med občinami naj poteka preko združenj občin, saj uprava sama trenutno nima zmožnosti, da bi bila vključena v tako koordinacijo.