Vlada proti spremembi povprečnine

Vlada je 23. 5. 2023 sprejela “Stališče do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024”, v katerem kljub naraščanju stroškov nasprotuje spremembi povprečnine za leto 2023.

Državni svet je podprl prizadevanja združenj občin za spremembo povprečnine za leto 2023, saj se stroški tako dela kot drugih vidikov poslovanja mestnih in drugih občin nevzdržno višajo. Vladi je predlagal, da “prisluhne reprezentativnim združenjem občin ter poišče ustrezno rešitev za dodatno financiranje občin.”

Vlada je v stališču opozorila na ponovno uveljavitev fiskalnega pravila v letu 2024, vztraja tudi na razumevanju, da je dogovor o višini povprečnine za leto 2023 upošteval dvig plač, ki je bil dogovorjen v oktobru 2022 in inflacija. Pri tem ne upošteva dejstva, da so največji dvigi stroškov dela sledili v letu 2023 (višja minimalna plača, višje plače pomočnic vzgojiteljic, višji plačni razred v javnem sektorju itd.) in niso bili upoštevani v dogovoru. Stališče Vlade se naslanja tudi na evropska kohezijska sredstva in sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost, kar je neustrezno, saj mora povprečnina pokriti stroške izvajanja z zakonom določenih nalog, medtem ko so evropski viri namenjeni drugim ciljem (kohezija, trajnostni razvoj itd.).

Vlada tako zavrača spremembo povprečnine za leto 2023. Dokument je dostopen tukaj.