Zakon o finančni razbremenitvi občin v obravnavi v Državnem zboru

Državni zbor je danes, 23. 10. 2020, začel obravnavo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki ga je v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

S predlaganim zakonom se zmanjšuje stroške občin, na način, da se nekatere naloge, ki so po naravi v državni pristojnosti, a so bile iz raznoraznih razlogov dane v izvajanje občinam, jasno določi kot naloge države oziroma naloge, ki jih financira država. Zakon vključuje tudi zmanjševanje nekaterih administrativnih postopkov in povečuje nekatere prihodke občin. Predlog zakona je na seji predstavil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Po besedah ministra predlog zakona zasleduje tri ključne cilje. Prvič, finančno razbremenitev občin. Tako bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe. Drugič, povečali se bodo nekateri prihodki občin. S predlogom zakona se tako na primer zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena. In tretjič, občine želimo administrativno razbremeniti, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva pa se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Po oceni ministrstva bodo imele občine v primeru sprejetja zakona letno več kot 31 milijonov evrov manj stroškov.