Gradbeni zakon (GZ-1) (avgust 2020/junij 2021)

Novi Gradbeni zakon (GZ-1) je bil sprejet 9. 12. 2021 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 199/21.

Ministrstvo za okolje in prostor je na tej povezavi objavilo predstavitev s pregledom novosti GZ-1.

Vlada je 21. 6. 2021 v Državni zbor vložila predlog Gradbenega zakona.

Spremembe, ki jih predlog zakona vključuje (med drugim):

 • možnost začetka gradnje že na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja (ne več pravnomočnega) na lastno odgovornost in ob prijavi začetka gradnje, razen za objekt z vplivi na okolje,
 • pristojnost Ministrstva za okolje in prostor za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja za gradnjo objektov, za katere bi vlada skladno  s 23. členom Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) ugotovila,  da konkretna investicija izpolnjuje pogoje za strateško investicijo,
 • popolnost vloge za gradbeno dovoljenje za linijske objekte, četudi ji še ni bi bilo priloženo dokazilo o pravici graditi (postopek bi se začel, investitor pa bi v vmesnem času dokončno sklenil pogodbo o ustrezni stvarni pravici, s katero bi dokazoval pravico graditi),
 • v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja pristojni organ ne bi več ugotavljal skladnosti predlagane gradnje s prostorskimi akti, to naj bi bila dolžnost občine oziroma ministrstva pri izdaji
  mnenj, predhodno pa tudi izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja –  dolžnost upravnega organa bo, da upošteva izdana mnenja, če iz njih izhaja, da je nameravana gradnja v skladu s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj – mnenje občine se s tem izenači z drugimi mnenji,
 • plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja – plačilo bi bilo pogoj pri prijavi začetka gradnje,
 • v postopkih izdaje integralnega dovoljenja se stranske udeležence vključi v postopek oziroma se vanj lahko vključijo šele potem, ko so pridobljena vsa mnenja in je glede na njihove zahteve
  in pogoje usklajena dokumentacija.

Občine in mestne občine lahko mnenje k predlogu zakona pošljejo v Državni zbor do 21. 7. 2021.

Mnenje ZMOS je objavljeno tukaj. ZMOS je predvsem nasprotoval spremembam glede plačila komunalnega prispevka.

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1). Osnutek je dostopen tukaj.

Kot so zapisali na ministrstvu so ključne spremembe naslednje:

 • uvedba »manjše rekonstrukcije« s ciljem, da se olajša gradnja dvigal pri obstoječih stavbah in drugih manjših posegov v objekte;
 • da se omogoči hitre odzive gospodarstva na trenutne trende na trgu, se med začasne objekte dodaja tudi začasna skladišča;
 • poudarjen je prehod na elektronsko poslovanje in komuniciranje z udeleženci pri graditvi;
 • jasno opredeljuje, za katere gradnje je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje ali pridobiti uporabno dovoljenje;
 • ponovno se omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost lahko začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja;
 • na novo se določa pristojnost MOP tudi za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi Vlada RS;
 • izboljšuje se problem izbire vodje projekta, in podrobneje ureja naloge investitorja, izvajalca in vodje del;
 • uvaja se pregled dokumentacije za izvedbo, kadar so uporabljene »nestandardne« metode projektiranja;
 • z namenom hitrejšega in bolj učinkovitega pridobivanja gradbenih dovoljenj so predlagane rešitve za pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in postopka pred upravnim organom;
 • rešitve iz interventnih zakonov, sprejetih v času epidemije, se na ustrezen način prenašajo v redno zakonodajo;
 • bolj natančno je urejen postopek integralnega dovoljenja in prevlade javne koristi;
 • prijava začetka gradnje se bolje prilagaja vrsti gradnje;
 • plačilo komunalnega prispevka se iz časa pridobitve gradbenega dovoljenja seli v čas pred prijavo začetka gradnje;
 • poenostavlja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe;
 • izvršuje se sodba Ustavnega sodišča RS, vezana na zagotavljanje edinega prebivališča;
 • s spremembami se odpravlja ovire pri legalizaciji objektov;
 • za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija obstoja uporabnega dovoljenja, za druge stavbe pa enostavnejši postopek.

Javna obravnava poteka do 31. 8. 2020. Pripombe v okviru ZMOS zbiramo do 25. 8. 2020.