Zakon o zaščiti živali (februar 2021)

Novelo Zakona o zaščiti živali je Vlada vložila v Državni zbor 7. 5. 2021.

Predlog zakona vključuje naslednjo spremembo na področju financiranja oskrbe zapuščenih živali, tj. spremembo 31. člena (12. člen predloga zakona):

Stroške odlova, prevoza, veterinarskega pregleda in veterinarske oskrbe, označitve, sterilizacije in kastracije ter dnevne oskrbe za prvih 30 dni v zavetišču krije občina.

Po 30. dnevu od namestitve krije nadaljnje stroške dnevne oskrbe živali imetnik zavetišča, v katerem je žival nameščena.

Če zapuščene živali ni mogoče oddati, po 120 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, stroške dnevne oskrbe živali krije Republika Slovenija.

ZMOS in Skupnost občine Slovenije sta pripravila skupno stališče, v katerem smo obrazloženo izrazili nasprotovanje taki spremembi, ki bo posredno občinam povzročila dodatne stroške, pri čemer pa država za to ne zagotovi tudi novih virov. Mnenje je dostopno tukaj. Predlog obeh združenj je, da stroške oskrbe zapuščenih živali po 30 dneh prevzame državni proračun oziroma, da novela zakona ne sme poslabšati finančnega položaja občin.

MKGP je na e-Demokraciji objavil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

Za občine je pomembna predvidena sprememba 31. člena, ki bi se po predlogu glasil:

Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča.

Zapuščeno žival se namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, ki mu je občina podelila koncesijo za opravljanje javne službe oskrbe zapuščenih živali skladno s predpisi o javnih gospodarskih službah ali skladno s predpisi o zavodih.

Če je občina zagotovila predpisano število mest za zapuščene živali, vendar zavetišče zapuščenih živali ne more sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče na stroške zavetišča, ki živali ne more sprejeti.

Imetnik zavetišča, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku »pavšalni« znesek za oskrbo živali v skladu s cenikom zavetišča.

Stroške odlova, prevoza, veterinarskega pregleda in veterinarske oskrbe, preventivnih zdravstvenih posegov, označitve, sterilizacije in kastracije ter dnevne oskrbe za prvih 30 dni v zavetišču krije lokalna skupnost. Od 30. do 45. dneva namestitve živali v zavetišče lokalna skupnost sofinancira strošek v višini 25 % stroškov dnevne oskrbe. Po 45. dnevu od namestitve krije nadaljnje stroške oskrbe živali imetnik zavetišča, v katerem je žival nameščena.

Minister podrobneje določi metodologijo izračuna stroškov delovanja zavetišč in oskrbe živali, ki jih krije lokalna skupnost.

V zakonu je predviden tudi nov 31.a člen:

Občina poleg sofinanciranja skrbi za zapuščene živali, določene v 27. členu tega zakona, za zmanjševanje populacije zapuščenih živali lahko zagotavlja sofinanciranje izvajanja kastracij in sterilizacij (lastniških) živali ter drugih ukrepov za zagotavljanje varnega okolja občanom v povezavi z zapuščenimi živalmi ter za spodbujanje odgovornega lastništva hišnih živali.

Komentiranje predloga je možno do 26. 3. 2021, mestne občine lahko komentarje na ZMOS posredujejo do 22. 3. 2021.