Stanovanjski zakon (julij 2020)

Vlada je 8. 1. 2021 v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E). Predlog je dostopen na tej povezavi.

Mnenja na predlog zakona lahko občine in mestne občine sporočijo v Državni zbor do 10. 2. 2021.

Julij 2020

Objavljen je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E). Predlog predvideva naslednje spremembe (navajamo zgolj nekatere):

 • obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej,
 • možnost elektronskega glasovanja kot enega izmed načinov odločanja etažnih lastnikov o poslih upravljanja večstanovanjske stavbe,
 • skrajšan odpovedni rok v primeru odpovedi najemne pogodbe s strani najemnika ali lastnika (z 90 na 60 dni) ter skrajšan rok za izselitev, določen s strani sodišča (s 60 na 30 dni),
 • povišanje vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja, kot osnove za določitev neprofitne najemnine, s trenutnih 2,63 EUR na 3,50 EUR s prehodnim obdobjem treh let,
 • uvedba letne revalorizacije točke za določitev vrednosti stanovanja, za katero se zaračunava neprofitna najemnina (po uveljavitvi stanovanjske točke v višini 3,50 evra v triletnem obdobju se predlaga letno usklajevanje točke z rastjo cen življenjskih potrebščin),
 • obvezna določitev vpliva lokacije na višino najemnine s strani občine s faktorjem od 1 do 1,3,
 • subvencija najemnine lahko znaša največ 85% (sedaj 80 %) neprofitne najemnine oziroma priznane neprofitne najemnine,
 • priznana neprofitna najemnina se pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine iz obstoječih 3,00 evrov za m2 stanovanjske površine dvigne na 4,00 evre za m2 stanovanjske površine,
 • vzpostavitev javne najemniške službe, ki bo ob določeni povrnitvi stroškov s strani države najemala stanovanja na trgu in jih oddajala v podnajem (imela bo vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj),
 • Stanovanjski sklad RS in občinski stanovanjski skladi bodo imeli možnost višjega zadolževanja,
 • občinam se v primeru prodaje omeji razpolaganje z zazidljivimi zemljišči, namenjenimi za večstanovanjsko gradnjo.

Povezava do predloga zakona na e-demokraciji.

Pripombe na zakon je možno posredovati do 20. 8. 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor. Za oblikovanje skupnega stališča ZMOS se mestne občine naproša za komentarje do 17. 8. 2020.