Zakon o debirokratizaciji (marec 2021)

Zakon o debirokratizaciji je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2022.

Zakon določa, da bo Uradni list vzpostavil register pravnih aktov lokalnih skupnosti, spreminja nekatere določbe ZUP (določitev elektronskega naslova za vročanje), določa prenehanje veljavnosti nekaterih predpisov itd.

Vlada je v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o debirokratizaciji (povezava). Mestne občine in občine lahko pripombe posredujejo v Državni zbor do 21. 4. 2021.

Predlog zakona je sestavljen iz dveh delov in vsebuje vsebinske ukrepe za debirokratizacijo, ki je zapisana kot eden izmed temeljnih ciljev vlade. V prvi skop ukrepov sodijo spremembe in dopolnitve zakonov z enostavnimi rešitvami, ki ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje. V drugi sklop ukrepov sodijo prenehanja veljavnosti zakonov in na njih temelječih podzakonskih predpisov, ki se več ne uporabljajo.

Zakon, med drugim, predvideva naslednje rešitve:

  • V Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) in Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP) se dodajajo podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki bodo omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih oseb s posamezniki.
  • V Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) se ukinja žig in pisanje datuma z besedo na vročilnicah, omogoča pošiljanje obvestila o poslani pošiljki tudi prek SMS sporočila, razbremenjuje ministre, tako da bodo lahko vsi državni sekretarji, tudi tisti brez strokovnega izpita in ustrezne izobrazbe, podpisovali odločbe v posamičnih postopkih.
  • V Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) se omogoča vročanje sklepov javnim uslužbencem tudi na službeni mail.
  • V Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) se ukinja obvezno izvedbo projektnega naročila v določenih primerih.
  • V Zakonu o ohranjanju narave (ZON) se bo omogočilo, da bo naloge upravljanja zavarovanega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam ter omogočilo izvajanje naravovarstvenega nadzora tudi občinski ali medobčinski upravi.