Zakon o gostinstvu (marec 2021)

Postopek sprejemanja ZGos-1 se nato ni nadaljeval.

April 2021

ZMOS je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredoval stališča in predloge glede novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1). V splošnem je bila izražena podpora rešitvam, ki krepijo avtonomijo občin in mestnih občin. V zvezi z obratovalnimi časi ZMOS zagovarja ureditev, da naj bo obratovanje gostinskih obratov na stanovanjskih območjih po zakonu omejeno (od 6. do 22. ure), pri čemer naj bo pristojnost občin, da določijo posebna območja, kjer lahko velja daljši splošni obratovalni čas (npr. turistična območja, mestna središča, promenade itd.). Pri tem naj se hkrati ohrani pristojnost občin za izdajanje dovoljenj za podaljšano obratovanje gostinskih obratov.

Pri urejanju kratkotrajnega oddajanja nastanitev turistov ZMOS predlaga, da naj bo izdajanje soglasij za opravljanje dejavnosti določeno kot možnost, ki jo lahko občina oziroma mestna občina določi v odloku, pri čemer naj bodo pogoji za izdajo soglasja jasno opredeljeni že vnaprej.

Marec 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno razpravo dalo predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1; objava na e-Demokraciji tukaj).

Predlog zakona, med drugim, predvideva:

  • ukinitev obveznosti prijave obratovalnega časa gostincev občini,
  • za vse obrate velja možnost določitve obratovalnega časa od 0. – 24. ure, ni več omejitve obratovanja do 22. ure v stanovanjskih območjih,
  • hkrati pa lahko občina na območjih, kjer presodi, da je to potrebno (npr. stanovanjska naselja ipd.) z aktom omeji obratovalni čas, vendar ta ne sme biti krajši od 6. – 22. ure – v takem primeru nadzor ureditve (poleg Tržnega inšpektorata) prevzema občinska inšpekcija,
  • večja vloga občin pri urejanju kratkotrajnega oddajanja nastanitev turistov – občina izda soglasje za opravljanje dejavnosti, z aktom lahko za dvo- ali večstanovanjske stavbe opredeli časovno in/ali območno dovoljeno izvajanje dejavnosti,
  • novo, bolj splošno razlikovanje vrst obratov (nastanitveni obrati, obrati za strežbo jedi in pijač, obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi),
  • obvezno nudenje čiste pitne vode v gostinskih obratih, in drugo.

Predlog zakona bo v javni obravnavi do 6. 4. 2021. Mestne občine lahko pripombe na ZMOS pošljejo do 31. 3. 2021.