Podnebni zakon (okt. 2023)

Dne 22. 3. 2024 je potekalo usklajevanje med združenji občin in MOPE na temo Podnebnega zakona. V razpravi so bila soočena stališče glede potrebnih sprememb besedila in dogovorjeno, da se nekatere rešitve iz zakona ponovno preučijo.

Dne 8. 11. 2023 je potekala javna predstavitev predloga Podnebnega zakona. Več informacij tukaj (ZMOS) in tukaj (gov.si).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sredi oktobra 2023 v javno obravnavo poslalo predlog Podnebnega zakona (povezava – eDemokracija).

Predlog zakona po besedah predlagatelja postavlja okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje.

Nekatere določbe, ki zadevajo tudi občine, so:

  • Načela zakona glede upoštevanja podnebne politike, ukrepov prilagajanja itd., ki veljajo tudi za občine.
  • Strateški dokumenti: 10 čl. uvaja državno dolgoročno podnebno strategijo (za 30+ let); 11. čl. določa NEPN kot akcijsko-strateški dokument za načrtovanje energetske in podnebne politike (za 10+ let); 13. čl. uvaja strategijo prilagajanja podnebnim sprememba (za 30+ let, lahko je del dolgoročne podnebne strategije); 16. čl. uvaja socialni načrt za podnebje; 15. čl. uvaja regionalne akcijske načrte prilagajanja podnebnim spremembam, ki ga pripravijo RRA-ji in potrdi razvojni svet regije po soglasju ministrstva (posodabljanje vsakih 5 let).
  • 17. čl. – obveza usklajenosti politik, strategij, programov, načrtov, splošnih pravnih aktov občine z dolgoročno podnebno strategijo, strategijo prilagajanja podnebnim spremembam in NEPN.
  • 19. čl. – Ministrstvo lahko glede projektov, ki jih sofinancira država, od občine zahteva, da pridobi mnenje nevladne organizacije v javnem interesu na področju podnebnih sprememb glede vprašanj, povezanih s področjem in območjem njenega delovanja.
  • 30. čl. – določeni so nameni porabe sredstev Podnebnega sklada, ki pa ne vključuje ukrepov za ozelenitev mest, za odpornost mest na podnebne spremembe ipd.
  • 76. čl. – tretji odstavek določa, da občina pospešuje in spodbuja doseganje ciljev na področju podnebnih sprememb s proračunom občine.
  • 80. čl. – uvaja presojo vplivov na podnebje: “(1) Projekti, ki prejemajo javna sredstva, morajo biti zasnovani tako, da prispevajo k ciljem NEPN in na podnebno odporen način”.
  • 81. čl. – opredeljujejo Eko sklad.

Predlog bo v javni obravnavi do 15. 11. 2023.