Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (november 2023)

Vlada je 23. 11. 2023 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Besedilo je dostopno tukaj.

Mestne občine in občine lahko pripombe pošljejo na gp@dz-rs.si do 8. 12. 2023.

Združenja občin so konec oktobra prejela osnutek Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev.

Nekatere predvidene rešitve v predlogu zakona so:

 • Zakon velja za območja, ki so jih prizadele poplave iz 4. 8. 2023 (1. člen), ukrepi veljajo načeloma do 31. 12. 2028 (2. člen).
 • Ukrepi, vezani na Gradbeni zakon (4.-11. člen)
  • Pri nujnih rekonstrukcijah se ob določenih pogojih (projektna dokumentacija, vodno soglasje, začetek del do 31. 7. 2026) lahko lega, gabariti in zunanjost objekta spremenijo z manjšimi odstopanji.
  • Za razvojne projekte iz tega zakona se lahko gradnja objekta z vplivi na okolje začne takoj po prijavi začetka gradnje na podlagi dokončnega GD.
  • Določeni so 15-dnevni roki za izdajo mnenj in projektnih pogojev za državno infrastrukturo na razvojnih projektih, določenih v tem zakonu. Rok za izdajo GD za take projekte je 3 mesece od vložitve popolne zahteve.
 • Ukrepi, vezani na Zakon o elektronskih komunikacijah (15. in 16. člen)
  • Pri gradnji ali obnovi GJI, ki se financira iz javnih sredstev, velja obveznost polaganja prazne kabelske kanalizacije.
  • Na nepremičninah v lasti RS in občin je služnost pri gradnji zelo visokozmogljivih javnih komunikacijskih omrežij na prizadetih območjih neodplačna.
 • Ukrepi, vezani na ZJN-3 (18.-20. člen)
  • Izločeni sklopi: Ne glede na prvi odstavek 21. člena ZJN-3 lahko naročnik, ki je zavezan uporabljati pravila javnega naročanja, odda javna naročila gradnje, namenjene za obnovo in razvoj na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz ZJN-3, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 1.000.000 eurov, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe postopkov iz ZJN-3, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana izvedba gradnje. Za ta naročila je naročnik dolžan upoštevati drugi odstavek 21. člena ZJN-3.
  • Ne uporablja se odstavek 66. čl. ZJN-3 (JN za ožje dele občin)
  • Spremembe pogodb po 95. čl. ZJN-3 – dopustno je zvišanje cen do 50 % prvotne pogodbe.
 • Ukrepi, vezani na Zakon o kmetijskih zemljiščih (34.-39. člen)
  • Za namen odprave posledic poplav in plazov se kot agromelioraciji iz ZKZ štejeta tudi sanacija manjših plazov in odvoz naplavin s kmetijskih zemljišč in drugi ukrepi. Tovrstna agromelioracija je v javnem interesu. (35. člen).
  • Nadomestni kmetijski objekti in kmetije (37. člen): občina lahko načrtuje na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe nadomestne objekte, ki so zaradi plazov in poplav neprimerni za bivanje ali opravljanje kmetijske dejavnosti. Pobuda za pripravo OPPN se vloži na lokalno skupnost.
 • Ukrepi, vezani na ZSPDSLS (45. člen)
  • Občina lahko brezplačno odsvoji dele stavb in zemljišča ne glede na njihovo namensko in dejansko rabo Stanovanjskemu skladu RS za namen gradnje in obnove neprofitnih stanovanj.
 • Ukrepi, vezani na ZUreP-3 (47.-51. člen)
  • Možnost povečanja stavbnega zemljišča do 1500 m2 glede na izvorno določen obseg zaradi graditve nadomestitvenih objektov. (47. člen)
  • Gradnja nadomestitvenih objektov je dopustna tudi na neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, ki še niso opremljena z GJI, če se hkrati z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje zemljišč tudi če za opremljanje ni sprejet program opremljanja ali sklenjena pogodba o opremljanju. (49. člen)
  • V primeru nadomestne gradnje in nadomestitvenega objekta se komunalni prispevek v obsegu nadomeščenega objekta za novo in obstoječo komunalno opremo ne plača. (50. člen)
  • Ne odmerja se prispevek za začasne nujne objekte (51. člen).
  • Začasni ukrepi na področju urejanja prostora (72. in 73. člen)
   • Nadomestitvene stavbe se ne sme načrtovati na območjih, ogroženih zaradi poplav.
  • 3. razvojna os (55. člen)
   • razvojna os se na odseku od priključka Šentrupert do priključka Prevalje določi kot razvojni in prednostni cestno infrastrukturni projekt, katerega izgradnja bo zagotovila ustrezno povezanost Koroške regije z ostalimi središči nacionalnega, regionalnega in medobčinskega pomena.
  • Začasni ukrepi na področju kulturne infrastrukture in dediščine (56. in 57. člen)
   • RS na prizadetih območjih gradi nujno potrebne objekte za varno hrambo premične kulturne dediščine, kar se financira iz Sklada za obnovo. (56. člen)
   • Sklad za obnovo bo financiral tudi urejanje okolice za povečanje odpornosti ogroženih kulturnih spomenikov (57. člen).
  • Začasni ukrepi glede onesnaženih zemljin (62. in 63. člen)
   • MOPE bo pripravil dokumentacijo za umestitev centra za ravnanje z onesnaženimi zemljinami na območju Koroške in Savinjske regije, v sodelovanju z občino, kjer bo umeščen center. Investitor centra bo občina, stroške financira država (62. člen).
  • Začasni ukrep pri odstranjevanju naplavin in plavja (77. člen)
   • Možna je ponovna uporaba neonesnaženih naplavin za gradnjo na drugem kraju, kjer je investitor država ali občina, če gre za sanacijo.
  • Začasni ukrepi na področju skladnega regionalnega razvoja (84. člen)
   • Vlada lahko sprejme uredbo, s katero določi dodatne začasne ukrepe razvojne podpore. Ukrepe izvajajo ministrstva, RRA-ji, občine, območna razvojna partnerstva in javni skladi. Program ukrepov pripravi MKRR v sodelovanju z MF.
 • Sklad za obnovo (117. in 118. člen)
   • Ustanovi se proračunski sklad (Sklad za obnovo), kjer se zbirajo sredstva. Navedeni so viri sklada. Sredstva sklada so namenska – samo za financiranje obnove in razvoja po poplavah in plazovih.
   • Ustanovi se Odbor za civilni nadzor porabe proračunskih sredstev. (124.-128. člen).
   • Podatki o izplačanih sredstvih se javno objavljajo (129. člen)