Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (avg 2023/okt 2023)

Novela interventnega zakona je bila sprejeta dne 10. 11. 2023, besedilo je dostopno tukaj.

Vlada je 27. 10. 2023 v Državni zbor vložila predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Besedilo zakona je dostopno tukaj.

Predlog novele predvideva, med drugim, naslednje spremembe:

 • uvajajo se predplačila za obnovo stanovanj (do 20 % škode, zavedene v AJDA),
 • podaljšuje se pravna podlaga za zagotavljanje kriznih namestitev,
 • ureja se odstranitev onesnažene zemljine, ki je posledica poplav in plazov – odgovornost za odstranitev prevzema Republike Slovenija, pri čemer je izvajanje te naloge dodeljeno ministrstvu,
  pristojnemu za okolje, podnebje in energijo,
 • omogoča se povračilo stroškov materiala in storitev, ki so bili nujno potrebni za zagotavljanje socialnovarstvenih storitev v času kriznih razmer,
 • ukinja se začasni ukrep obveznega solidarnostnega prispevka,
 • določajo se pogoji za odstranitev objektov zaradi izkazane visoke ogroženosti poplav, erozije in plazenja, ki bi lahko povzročila porušitev ali znatno poškodovanje itd.

Državni zbor je dne 31. 8. 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Zakon bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu.

ZMOS je dne 29. 8. 2023 v Državni zbor posredoval pripombe oziroma dodatne predloge glede interventnega zakona, ki so objavljeni tukaj.

Vlada je 25. 8. 2023 v Državni zbor vložila Predloga zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Predlagani ukrepi so med drugim usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, da bi ta obnova lahko bila čim hitrejša, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem.

ZMOS je na Vlado naslovil številne predloge za ukrepe, ki so bili v veliki meri upoštevani.

Nekateri ukrepi, vezani na delovanje občin, so:

 • poseben OPPN za odpravo posledic naravnih nesreč (16. čl.),
 • širše možnosti zadolževanja prizadetih občin (17. in 18. čl.),
 • poenostavitve v zvezi z javnim naročanjem za ukrepe, ki odpravljajo posledice naravnih nesreč (26.-30. čl.),
 • določitev gradnje z namenon obnove ali ponovne vzpostavitve javne infrastrukture se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist (44., 102., 147. čl.),
 • določbe glede ravnanja z odpadki, ki so posledica poplav in katerih stroške obdelave krije državni proračun (59. čl.),
 • širše možnosti uporabe instituta nujne rekonstrukcije (65. čl.),
 • pomoč občinam pri gradnji cest, pri čemer bo nekatere projekte vodil in izvajal DRSI (77. čl.),
 • ustanovil se bo Sklad za obnovo Slovenije (152. čl.),
 • ustanovila se bo Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov (153. čl.), ipd.

Matično delovno telo Državnega zbora bo predlog zakona obravnaval 30. 8., občine lahko mnenja o zakonu pošljejo do začetka seje matičnega delovnega telesa.