Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (avg 2023)

Državni zbor je dne 31. 8. 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Zakon bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu.

ZMOS je dne 29. 8. 2023 v Državni zbor posredoval pripombe oziroma dodatne predloge glede interventnega zakona, ki so objavljeni tukaj.

Vlada je 25. 8. 2023 v Državni zbor vložila Predloga zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Predlagani ukrepi so med drugim usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, da bi ta obnova lahko bila čim hitrejša, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem.

ZMOS je na Vlado naslovil številne predloge za ukrepe, ki so bili v veliki meri upoštevani.

Nekateri ukrepi, vezani na delovanje občin, so:

  • poseben OPPN za odpravo posledic naravnih nesreč (16. čl.),
  • širše možnosti zadolževanja prizadetih občin (17. in 18. čl.),
  • poenostavitve v zvezi z javnim naročanjem za ukrepe, ki odpravljajo posledice naravnih nesreč (26.-30. čl.),
  • določitev gradnje z namenon obnove ali ponovne vzpostavitve javne infrastrukture se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist (44., 102., 147. čl.),
  • določbe glede ravnanja z odpadki, ki so posledica poplav in katerih stroške obdelave krije državni proračun (59. čl.),
  • širše možnosti uporabe instituta nujne rekonstrukcije (65. čl.),
  • pomoč občinam pri gradnji cest, pri čemer bo nekatere projekte vodil in izvajal DRSI (77. čl.),
  • ustanovil se bo Sklad za obnovo Slovenije (152. čl.),
  • ustanovila se bo Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov (153. čl.), ipd.

Matično delovno telo Državnega zbora bo predlog zakona obravnaval 30. 8., občine lahko mnenja o zakonu pošljejo do začetka seje matičnega delovnega telesa.