Predlog novega Zakona o gostinstvu (maj 2024)

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 14. 5. 2024 na eDemokraciji objavilo predlog novega Zakona o gostinstvu, ki na novo ureja oziroma spreminja naslednja področja:

1. Ureditev oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem:

Spreminja se področje dosedanjega »opravljanja gostinske dejavnosti pri sobodajalcih«. Po predlogu lahko stanovanje v kratkotrajni najem oddaja pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije. Lahko se oddajajo stanovanja, ki imajo največ 15 ležišč oziroma 6 ležišč, če se stanovanje nahaja v večstanovanjski stavbi. Posamezno stanovanje se kot celota ali del lahko oddaja v kratkotrajni najem do 30 dni v koledarskem letu oziroma več, če bo občina s sploąnim aktom določila dovoljeno trajanje oddajanja posameznega stanovanja, ki bo daljąe od 30 dni. Občine bodo morale pri tem upoštevati v predlogu navedene okoliščine. Ponudnik kratkotrajnega najema bo moral opravljanje kratkoročnega oddajanja nastanitve gostom v posameznem stanovanju predhodno pridobiti soglasje občine (vloga ponudnika).

2. Delež soglasja solastnikov v večstanovanjski stavbi se s 100 odstotkov solastniških deležev znižuje na 75 odstotkov, vendar pa je potrebno pridobiti vsa soglasja lastnikov prostorov, ki mejijo na stanovanje, ki se bo oddajalo v kratkotrajni najem. Pred oddajanjem v kratkotrajni najem se mora pridobiti soglasje občine, ki velja 3 leta, občini je za izdajo soglasja potrebno predložiti: uporabno dovoljenje, pisna soglasja (so)lastnikov stanovanja, soglasje etažnih lastnikov večstanovanjskih stavbah. Iz ureditve izhaja, da se bo stanovanje lahko oddajalo brez časovnih omejitev države in občine, če se bo s spremembo namembnosti spremenilo v poslovni prostor – tj. v gostinski nastanitveni obrat.

3. Odpravlja se prijava rednega obratovalnega časa. Gostinski obrati morajo obratovati v skladu z objavljenim urnikom, prehrambni gostinski obrati morajo pri tem upoštevati določene časovne omejitve (6.-2. ura oziroma 6.-22. ura v stanovanjskih stavbah ali območjih 100 metrov do najbližjih stanovanj). Časovne meje rednega obratovalnega časa prehrambnih gostinskih obratov določi občina, ki lahko v splošnem aktu na določenem območju zaradi razvojnih usmeritev, revitalizacije mestnih srediąč, spodbujanju gospodarskega razvoja itd., določi daljši časovni razpon (a največ 6.-2. ure). Za obratovanje prehrambnega gostinskega obrata izven določenega časovnega okvirja rednega obratovanja, mora gostinec pridobiti soglasje občine.

4. Nastanitvena dejavnost v prostoru za drug namen: se lahko izvaja v prostoru za drug namen, ki ga občina prepozna kot pomembnega za obogatitev turistične ponudbe občine oziroma destinacije s stališča trajnosti, avtentičnosti ali inovativnosti ter za celovit razvoj občine. Občina s splošnim aktom določi, v katerih vrstah prostorov za drug namen, na katerem območju občine in v kakšnem časovnem obdobju je opravljanje nastanitvene dejavnosti v prostoru za drug namen dovoljeno. Občina izda soglasje na podlagi vloge.

5. Ureja se gostinstvo v premičnih objektih: Prehrambna gostinska dejavnost se zaradi izboljšanja gostinske ponudbe lahko opravlja v premičnih objektih izven javnih prireditev, če občina sprejme akt, s katerim opredeli dovoljena območja ter dovoljeno obdobje in dneve znotraj tega obdobja.

6. Uvaja se ukrepe trajnostnega turizma: Občine morajo pri pripravi občinskih prostorskih načrtov upoątevati potrebe trajnostnega razvoja gostinstva in turizma, prav tako pa tudi infrastrukturne in druge zmogljivosti turističnega območja.

7. Določa se pristojnost občinske inšpekcije za opravljanje nadzora nad nekaterimi določbami.

Mestne občine lahko komentarje sporočijo na ZMOS do 10. 6. 2024.