Zakon o lokalnih volitvah (februar 2024)

Ministrstvo za javno upravo je dne 1. 3. 2024 v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo predloga zakona je objavljeno na eDemokraciji.

Novela ZLV predvideva naslednje spremembe (povzete zgolj nekatere):

 • Bolj jasen zapis določbe glede kritja stroškov volitev, ki državnim organom ne dopušča zaračunavanja stroškov dela občinam za naloge, ki jih imajo pri izvedbi lokalnih volitev (1. člen).
 • Določitev volilni enot glede na naselja in ne ožje dele občine (3. člen).
 • Bolj jasen zapis glede predsednika OVK in njegovega namestnika, ki se ju imenuje izmed sodnikov ali drugih oseb s pravno izobrazbo in ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije (5. člen).
 • Dodaja se izrecni zapis o politično pluralni sestavi volilnih odborov (6. člen).
 • Določa se nezdružljivost tajnika OVK – ne more biti kandidat, zaupnik liste ali predstavnik liste kandidatov (8. člen).
 • Dodaja se naloga DVK, da zagotavlja enotno informacijsko podporo za lokalne volitve (9. člen).
 • Dvig nadomestila za tajnike in predsednike OVK (in posledično ostale člane) na 100 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini (11. člen).
 • Rešuje se vprašanje objave podatkov kandidatov na spletnih straneh do naslednjih volitev (12. člen).
 • Vzpostavlja se pravna podlaga za povezovanje evidenc (13. člen).
 • Uvaja se obvezno 3-dnevno predčasno glasovanje za vse občine, ki imajo več kot 5.000 prebivalcev (15. člen).
 • Določa se sprejem akta o izidu volitev s strani OVK (16. člen).
 • Podrobneje se spreminja in ureja volilni spor. Ugovor pri OVK lahko vloži po novem tudi vsak volivec, in sicer v treh dneh po dnevu glasovanja. Vlagatelji ugovora lahko vložijo tožbo na sodišče (20-25. člen).
 • Izenačuje se število podpor volivcev, ki so potrebni za kandidiranje župana, z ureditvijo, ki velja za kandidiranje v občinski svet, ki se voli po večinskem sistemu (1 % volivcev, a ne manj kot 30 in več kot 1.000) (26. člen).
 • V prehodnih določbah se spreminja Zakon o lokalni samoupravi na način, da se ukinja svete ožjih delov občin in kot njihov organ določa “odbore”, ki jih imenujejo občinski svet, prebivalci ožjega dela na zboru krajanov ali prebivalci ožjega dela na drug, s statutom občine določen način. Pri tem se poglavje o volitvah v ožje dele občin iz ZLV briše (27. in 28. člen).

Javna obravnava bo trajala do 29. 3. 2024.