Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (junij 2021/julij 2022)

Vlada je 11. 7. 2022 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Besedilo je dostopno tukaj.

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo dalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

S spremembo se bo v nacionalno zakonodajo prenesla evropska direktiva o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja, ki določa pogoje za ponovno uporabo podatkovnih zbirk velike vrednost (nabori podatkov velike vrednosti: 1. Geoprostorski podatki 2. Opazovanje zemlje in okolje 3. Meteorološki podatki 4. Statistični podatki 5. Družbe in lastništvo družb in 6. Mobilnost). »V skladu z Direktivo, morajo biti, da bi zagotovili čim večji učinek, nabori podatkov velike vrednosti na razpolago za ponovno uporabo s čim manjšimi možnimi pravnimi omejitvami in brezplačno. Poleg tega je potrebno omogočiti prenos preko API

Direktiva upošteva vse večji pomen dinamičnih podatkov (podatkov „v realnem času“) in vključuje obveznost za organe javnega sektorja, da te podatke dajo na voljo preko API. To je zlasti pomembno za dinamične podatke (vključno s podatki o okolju, prometu, satelitskimi podatki, meteorološkimi podatki ter podatki, ustvarjenimi s senzorji), pri katerih sta pogoj za ekonomsko vrednost takojšna razpoložljivost in njihovo redno posodabljanje. 4.člen novele predvideva:

  1. člen

Za 10.b členom se dodata novi 10.c in 10.č člen, ki se glasita:

»10.c člen

(zagotavljanje ponovne uporabe naborov podatkov velike vrednosti)

(1) Organi omogočijo ponovno uporabo naborov podatkov velike vrednosti z objavo v odprtih formatih, ki upoštevajo formalne odprte standarde, v strojno berljivi obliki, skupaj z metapodatki, pod pogoji iz tretjega odstavka 10.b člena in omogočijo masovni prenos ali prenos preko vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za subjekte iz 2. alineje drugega odstavka 34.a člena tega zakona.

 

10.č člen

(zagotavljanje ponovne uporabe dinamičnih podatkov)

(1) Organi, ki pri izvajanju javnih nalog ustvarjajo oziroma pridobivajo dinamične podatke, omogočijo njihovo ponovno uporabo takoj po tem, ko jih zberejo, prek ustreznih vmesnikov za aplikacijsko programiranje in, kadar je to ustrezno, omogočijo njihov masovni prenos k uporabniku. .

(2) Kadar bi dajanje dinamičnih podatkov na voljo za ponovno uporabo kot je določeno v prejšnjem odstavku, presegalo finančne in tehnične zmogljivosti zavezanca, s tem pa vodilo v nesorazmeren napor, se podatki dajo na voljo za ponovno uporabo v časovnem okviru ali z začasnimi tehničnimi omejitvami, ki neupravičeno ne ovirajo izkoriščanja njihovega gospodarskega in družbenega potenciala.«

 

Mestne občine lahko komentarje posredujejo na ZMOS do 16. 7. 2021.