Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (marec 2019/julij 2022)

Državni zbor je 15. 12. 2022 s 50 glasovi za in 8 proti sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Besedilo je dostopno tukaj.

Vlada je 15. 7. 2022 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) – besedilo je dostopno tukaj.

ZMOS je v preteklosti podal pripombe, med drugim, na določbe glede videonadzora javnih površin. Predlagal je manj omejujočo ureditev, ki bi upoštevala potrebe in naloge mestnih občin na področju razvoja trajnostne mobilnosti, kjer je videonadzor prometnih tokov izjemnega pomena, npr. z vključitvijo “upravljanja prometa” ali podobne dikcije kot enega izmed legitimnih razlogov za izvajanje videonadzora javnih površin. V predlogu ZVOP-2 to področje ureja 79. člen, v katerem je dodan 8. odstavek:

“(8) Na področju videonadzora cestnega prometa sme upravljavec izvajati videonadzor le na vnaprej določenih odsekih cest v svojem upravljanju, tako da se ne izvaja sistemsko nadzorovanje gibanja posameznikov ali poseganje v zasebnost posameznikov. Upravljavec mora v skladu z zakonom določiti tiste odseke ceste v svojem upravljanju, kjer z drugimi sredstvi ni mogoče doseči nujnega in učinkovitega varovanja cestnega prometa ali njegovega upravljanja.”

79. člen vključuje tudi prepoved (10. odstavek) “uporabe sistemov za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic in sistemov, s katerimi se obdelujejo biometrični osebni podatki, razen če zakon izrecno določa drugače“.

Predlog ZMOS za manj formalističen pristop v postopkih pred upravljavcem in obdelovalcem, kjer bi npr. občine ob ugoditvi zahtevi posameznika o tem naredile zgolj uradni zaznamek, odločbo pa bi pripravile le v primeru, ko bi bila zahteva zavrnjena (po zgledu postopka iz ZDIJZ), ni bil upoštevan.

Ministrstvo za pravosodje (MP) je dne 7. 3. 2019 v strokovno usklajevanje posredovalo predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Besedilo predloga ZVOP-2 je bilo v letih 2017 in 2018 že v javni razpravi, aprila 2018 tudi sprejeto na Vladi Republike Slovenije, nato pa ni bilo obravnavano v Državnem zboru RS zaradi njegovega razpusta. V dopisu MP obvešča, da besedilo določb novega predloga ZVOP-2 sledi sistematiki, vsebinskim smerem ter ciljem določb Predloga ZVOP-2 z dne 5. aprila 2018, določeni členi pa so bili znatno spremenjeni zlasti glede na izkušnje iz prakse.

Morebitne pripombe na novi predlog ZVOP-2 je možno poslati do ponedeljka, 25. marca 2019, na naslov gp.mp@gov.si.