Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja (marec 2022/maj 2023)

Združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva že od leta 2022, ko je bil predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO) prvič poslan v javno obravnavo (marec-maj 2022), opozarjajo na nepremišljene in celo neustavne spremembe, predvidene v predlogu.

22. 5. 2023 je bil predlog zakona ponovno dan v javno obravnavo (povezava na eDemokracijo), strokovno utemeljene pripombe združenj občin in predstavnikov komunalnega gospodarstva pa niso bile upoštevane, saj se nova verzija predloga zakona skoraj v ničemer ne razlikuje od predhodne.

Poseben problem v predlogu ZGJSVO je ureditev oskrbe s pitno vodo. Pripravljavec predpisa je oskrbo prebivalstva s pitno vodo opredelil kot preneseno nalogo države na občine, medtem ko iz 70.a člena Ustave izhaja, da gre za izvirno pristojnost lokalne samouprave. Predlog ministrstva pomeni zato poskus podržavljenja občinske javne službe. Oskrba prebivalstva s pitno vodo je nedvomno obvezna občinska gospodarska javna služba, kar bi moralo ministrstvo v predlogu ZGJSVO dosledno in nedvoumno opredeliti. Tudi zato, ker je od opredelitve, ali določene naloge sodijo v izvirni ali preneseni delokrog, odvisen nadzor države nad lokalno samoupravo (ali bo to nadzor zakonitosti ali pa tudi nadzor strokovnosti in primernosti izvajanja nalog).

Druge spremembe, ki jih predvideva predlog ZGJSVO:

  • ukinitev možnosti izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode preko režijskih obratov,
  • določitev državne gospodarske javne službe sežiga komunalnih odpadkov,
  • določitev javne službe urejanja in čiščenja javnih površin itd.

Na problematičnost predloga so združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva opozorila tudi z izjavo za medije 26. 6. 2023. Prispevek RTV SLO na to temo si lahko ogledate tukaj.