Zakon o šolski prehrani (oktober 2022)

Odbor za izobraževanje, znanost in mladino Državnega zbora je 7. 6. 2023 obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani in vložene amandmaje.

Predlog zakona je bil s sprejetjem amandmajev spremenjen v naslednjih vidikih:

  • bolj jasno je določeno, da ne gre za uvedbo brezplačnih kosil, temveč za uvajanje 100 % subvencioniranja od države,
  • še naprej se omogoča možnost šolam, da prenesejo nabavo, pripravo in razdeljevanje šolske prehrane na zunanjega izvajalca,
  • starši bodo morali plačati kosilo, ki ga učenec ne bo prevzel, če kosilo ni bilo pravočasno odjavljeno,
  • zakon predvideva izvedbo pilotnega projekta vzpostavitve ene osrednje šolske kuhinje, ki bi pripravljala kosila za več šol, pri čemer se sredstva za izvedbo pilotnega projekta zagotovijo iz državnega proračuna in proračuna lokalne skupnosti,
  • začetek izvajanja zakona je prestavljen iz 1. 1. 2024 na 1. 9. 2027.

Skupina volivcev je 17. 10. 2022 v Državni zbor vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (besedilo dostopno tukaj), ki predvideva uzakonitev pravice vseh osnovnošolcev do brezplačnega kosila.

ZMOS je v stališču izpostavil, da bi zakon privedel do večje količine zavržene hrane, povzročil bi dodatne stroške občinam kot ustanoviteljicam osnovnih šol ter pomenil dodatno porabo javnih sredstev ob omejenih socialnih učinkih.