Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (februar 2023)

Vlada je 24. 2. 2023 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (besedilo dostopno tukaj). Predlog zakona je bil predhodno usklajevan z deležniki v letu 2022, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je deležnikom poslalo odzivno poročilo na pripombe iz javne razprave.

V zakonu je za mestne in druge občine predvsem pomemben 9. člen, ki določa:

  • Občine, ki imajo na svojem območju naselje s statusom mesta, v sodelovanju z distribucijskim operaterjem in izvajalcem gospodarske javne službe iz 12. člena zakona pripravijo lokalni načrt za električno polnilno infrastrukturo, s katerim načrtujejo vzpostavitev namenske polnilne infrastrukture za uporabo prekinljivih obnovljivih virov in omrežja javno dostopnih polnilnih mest za naslednje skupine uporabnikov: izvajalce gospodarskih javnih služb in izvajalce javnega prevoza potnikov; prebivalce večstanovanjskih stavb, ki nimajo lastnih parkirnih mest oziroma nimajo možnosti polnjenja v stavbah ali njihovi neposredni okolici; sisteme souporabe osebnih avtomobilov; zaposlene v javnih ustanovah; uporabnike javnih parkirišč in parkirišč za tovorna vozila na urbanih območjih; druge uporabnike po presoji občin.
  • Lokalni načrt lokacij, primernih za vzpostavitev električne polnilne infrastrukture, se načrtuje v digitalni obliki, ki omogoča prenos podatkov in interoperabilnost z digitalno platformo iz 41. člena tega zakona.
  • Kadar občina sprejme občinsko celostno prometno strategijo, je lokalni načrt za električno polnilno infrastrukturo del občinske celostne prometne strategije.
  • Lokalni načrt za električno polnilno infrastrukturo je pogoj za kandidiranje občine na razpisih in pozivih za pridobitev javnih sredstev za naložbe v polnilno infrastrukturo.
  • Javno dostopna polnilna mesta, ki jih vzpostavi občina, morajo biti digitalno povezana in imeti zagotovljeno redno vzdrževanje.

10. člen določa zagotavljanje zemljišč za javno dostopna polnilna mesta. Poleg podlage, ki omogoča razlastitev za namen vzpostavitve polnilnega parka, člen v tretjem odstavku določa:

  • Občine in država ter druge pravne osebe, katerih edini ustanovitelj oziroma družbenik je država ali občina, so bodisi s prodajo bodisi z oddajo v najem ali na drug ustrezen način dolžne dati na voljo zemljišča, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, za namen vzpostavitve javno dostopnih polnilnih mest na lokacijah, kot so določene v državnem načrtu primernih lokacij polnilnih parkov iz 8. člena tega zakona ali lokalnem načrtu za električno polnilno infrastrukturo iz 9. člena tega zakona.

Predlog zakona v 41. členu predvideva vzpostavitev digitalne platforme, ki je javno dostopna in vsebuje interaktivni zemljevid nezasedenih lokacij polnilnih mest iz državnega in lokalnih načrtov, ki vsebujejo najmanj podatke o maksimalni priključni moči, številu parkirnih mest, statusu zemljišč in potrebnih posegih na teh lokacijah ter ocenjen čas pridobitve vseh dovoljenj. Poleg navedenega platforma omogoča pregled že obstoječe polnilne infrastrukture na ozemlju Republike Slovenije.

Občine lahko mnenja k predlogu zakona pošljejo v Državni zbor do 27. 3. 2023.