Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-K, junij 2023, omejitev mandatov županov)

Državni svet je na seji dne 13. 9. 2023 sprejel Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah, in sicer da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Državni svet zato Državnemu zboru predlaga, da se predlog ZLV-K zavrne.

20. 6. 2023 je skupina volivcev v Državni zbor vložila predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah (besedilo predloga), ki predvideva omejitev mandatov županov, in sicer na največ dva zaporedna mandata.

ZMOS predlogu nasprotuje, saj ocenuje, da je predlog škodljiv za delovanje lokalne samouprave. Skupno stališče ZMOS in SOS je dostopno tukaj in povzeto v nadaljevanju.

Cilj predloga zakona je uvedba omejitve mandatov županov na način, da bi ti lahko bili izvoljeni največ dvakrat zaporedoma (1. člen). V oceni stanja je predlagatelj (kot problem) navedel, da je na zadnjih lokalnih volitvah v 51 občinah nastopil le en kandidat za župana. Glede na to, da v Sloveniji več kot polovica občin ne dosega zakonskega praga 5000 prebivalcev in da je zato potencialni krog ustreznih kandidatov omejen, bi predlog zakona lahko privedel do situacije, ko v nekaterih občinah kandidatov za župana sploh ne bi bilo.

Funkcija župana je namreč izredno izpostavljena. Župani so eni redkih funkcionarjev, ki so izvoljeni neposredno. Zaradi tega ima funkcija župana visoko stopnjo legitimnosti, hkrati pa župani nosijo veliko osebno odgovornost ob izrazito nestimulativni plači. ZMOS in SOS zagovarjata osnovno načelo demokracije, da ima oblast ljudstvo (3. člen Ustave RS), ki lahko mandat župana omeji na vsakokratnih lokalnih volitvah. Ljudstvo oziroma občani presojajo uspešnost župana in v kolikor so z obstoječim županom oziroma županjo zadovoljni, bi bilo povsem neustrezno, da zakon omeji njihovo demokratično voljo s tem, ko bi prepovedal kandidiranje preverjeno uspešnih kandidatk in kandidatov.

Dejstvo je, da za uresničitev vseh resnejših projektov lokalnega razvoja osem let, kolikor trajata dva mandata, ne zadostuje. Poslanke in poslance želimo opozoriti na dolgotrajni postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta in občinskih strateških dokumentov, na dolgotrajno pridobivanje dovoljenj, soglasij in finančnih virov za izvedbo investicij. Praksa je pokazala, da občine, v katerih se župan oziroma županja pogosto menja, ne dosegajo tako dobrih razvojnih rezultatov kot občine, v katerih funkcijo župana opravlja ista oseba več mandatov. Verjetno ni neutemeljena domneva, da je to povezano s pridobivanjem izkušenj, znanja o delovanju sistema javne uprave in sistema lokalne samouprave, strokovnostjo in sposobnostjo pridobivanja evropskih sredstev itd. Predlog zakona bi vodil v situacijo, ko bi se zniževala strokovnost in profesionalnost županov, kar delovanja lokalne samouprave vsekakor ne bi izboljšalo. Manj izkušeni, strokovni in profesionalni župani nenazadnje pomenijo tudi manjšo avtonomijo lokalne samouprave in večjo relativno moč države.

Predlog zakona nosi v sebi še druga pomembna tveganja, ki jih predlagatelji niso naslovili. Omejitev mandatov lahko namreč pomeni manjšo odgovornost izvoljenih volivcem v zadnjem mandatu. Privede lahko do izvajanja slabših in bolj kratkoročnih lokalnih politik, saj omejitev mandatov ne spodbuja dolgoročnega strateškega načrtovanja itd.

Poleg tega je predlog zakona očitno diskriminatoren, saj uvaja omejitev zgolj za eno vrsto funkcionarjev na lokalni ravni, medtem ko se ostalih izvoljenih funkcionarjev na lokalni in državni ravni ne dotika.