Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (marec 2022)

Vlada je v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa. Besedilo je dostopno tukaj.

Predlog predvideva ustanovitev nove družbe (d.o.o.) v 100 % državni lasti za upravljanje javnega potniškega prometa. Glavne pristojnosti te družbe bodo, med drugim, načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa glede na potrebe, oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja, sodelovanje pri določanju strategije razvoja JPP, priprava strokovnih podlag, upravljanje sistema enotne vozovnice, zagotavljanje informiranja potnikov, promocije javnega prevoza, sodelovanje pri načrtovanju razvoja infrastrukture za potnike in infrastrukture za dopolnilne potniške storitve.

Družba bo hkrati prejela javno pooblastilo, da kot koncedent v imenu Republike Slovenije zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov, izvaja pristojnost izvajanja postopkov oddaje storitev gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in železniškega linijskega prevoza, podelitve pravic za izvajanje javne službe, sklepanja pogodb in opravljanja nadzora nad izvajanjem sklenjenih pogodb. Družba bo imela tudi pristojnost, da sklepa pogodbe za integracijo medkrajevnega linijskega prevoza potnikov z mestnim linijskim prevozom potnikov, posebnim linijskim prevozom potnikov, prevozom potnikov z žičniškimi napravami in drugimi oblikami prevoza oziroma povezanih storite

S predlogom zakona se spreminja sedanji sistem financiranja javnega potniškega prometa. V okviru družbe za upravljanje javnega potniškega prometa se bo zagotovila finančna integracija tako, da se bodo na enotnem računu zbirali in upravljali vsi viri financiranja javnega potniškega prometa, ki se za financiranje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa v državni pristojnosti zagotavljajo na državni in lokalni ravni ter iz drugih virov.

21. člen predlog zakona določa ureditev za področje integracije medkrajevnega in mestnega linijskega prevoza potnikov.  Take integrirane linije izvaja notranji izvajalec gospodarske javne službe, ki mu je bila podeljena izključna pravica za izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov, in se ne vključijo v sklope za razpis konces. Razmerja med posameznima vrstama prevoza, finančne, fizične, tarifne in upravljavske integracije se določijo v pogodbi, ki jo družba sklene z upravljavcem in izvajalcem mestnega linijskega prevoza potnikov. V pogodbi med družbo in upravljavcem oziroma izvajalcem integrirane linije se določijo pogoji za vključitev integrirane linije v sistem enotne vozovnice, tarife in sistem poravnave prihodkov iz prodaje vozovnic, subvencij ter drugih prihodkov, ki jih ima izvajalec pri izvajanju integrirane linije.

27. člen zakona določa, da se sredstva za izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev, iz proračuna lokalne skupnosti in drugih virov. Družba lahko za ustrezno plačilo prevzame naloge upravljanja javnega prevoza potnikov, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, če se lokalna skupnost odloči, da se vključi v integrirani javni potniški promet.

Družba za upravljanje JPP bo imela med organi tudi strokovni svet kot posvetovalno telo, v katerem bodo 3 predstavniki občin (13. člen).

ZMOS je na Ministrstvo za infrastrukturo poslalo pripombe v času priprave predloga, občine pa lahko mnenje pošljejo v Državni zbor do 5. 4. 2022.