Zmanjševanje stroškov občin – predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin in predlog sprememb Zakona o financiranju občin

Na podlagi dela Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (DS) in poročila o delu DS, potrjenega na tretji seji DS dne 18. 6. 2019, bo Vlada predlagala spremembo zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin v treh skupinah. Prva skupina sprememb je pripravljena v obliki dveh predlogov zakonov – predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin in predloga Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin.

Zakon o zmanjšanju stroškov občin (ZZSO) vključuje spremembe šestih zakonov in sicer Zakona o zdravstvenem varstvi in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o socialnem varstvu, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o notariatu, Zakona o upravnih taksah in Zakona o izobraževanju odraslih. Predlog ZZSO predvideva:

  • finančno razbremenitev občin, saj te ne bodo več plačevale obveznosti, ki so po svoji naravi državne. Tako bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne, financiranje družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. Okvirno gre za več kot 32 mio evrov;
  • povečanje prihodkov občin na račun ukinitve določenih neutemeljenih oprostitev, npr. izdelava lokacijske informacije bo poslej tudi za notarje plačljiva, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele bo na novo odločena;
  • administrativno razbremenitev, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje stroškov občin, npr. sprejemanje programa izobraževanja odraslih na vsakih nekaj let in ne več vsako leto, kot doslej.

Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin vključuje naslednje rešitve:

  • zvišanje najviše možne stopnje zadolžitve s sedanjih 8 % na 9 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja;
  • sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, s katero se upošteva vpliv dviga plač na občinske proračune;
  • nova določitev višine sredstev za sofinanciranje dvajsetih občin, v katerih biva stalno naseljena romska skupnost;
  • poenostavitev postopka sofinanciranja občinskih investicij in
  • črtanje prehodne določbe zaradi uskladitve s spremembami Zakona o socialnem varstvu in Zakona o uveljavljanju pravic in javnih sredstev, s katerim se obveznost financiranja družinskega pomočnika prenaša z občin na državo.

Oba predloga zakonov sta bila na portalu e-Demokracija objavljena v petek, 12. 7. 2019, z možnostjo komentiranja do 16. 8. 2019. Napovedan pa je tudi usklajevalni sestanek z združenji občin po poletnih počitnicah.

Pripravljajo se tudi predlogi spremembi v okviru druge skupine predpisov, ki bi lahko začeli veljati s 1. 1. 2020. Tretja skupina predlogov predpisov, povezana z večjimi sistemskimi spremembami, kjer ministrstva še oblikujejo konceptualne rešitve, ki zahtevajo širši družbeni in politični konsenz, pa bo posredovana v javno razpravo v prihodnjih tednih ali mesecih. Vsebino teh predpisov bodo ministrstva in občine uskladili, ko bodo rešitve pripravljene.