31. seja Skupščine ZMOS – mestne občine za več pristojnosti na področju razvoja mest

V torek, 2. 3. 2021, je v Kranju potekala 31. redna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Župani mestnih občin so sprejeli program dela združenja in se zavzeli za večje pristojnosti mestnih občin na področju razvoja mest, skladno z Ustavo Republike Slovenije.

Novi predsednik ZMOS Matjaž Rakovec je županom predstavil program dela združenja za leto 2021. Poudarek bo na uresničevanju 141. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa izvirne pristojnosti mestnih občin za državne naloge, ki se tičejo razvoja mest. Ta člen ustave, kljub že leta 1996 sprejeti odločbi Ustavnega sodišča,[1] v zakonodaji in praksi ni uresničen. Mestne občine bodo v bližnji prihodnosti oblikovale predlog nabora nalog, ki bi morale glede na Ustavo preiti na mestne uprave, kot je na primer izdajanje gradbenih dovoljenj. Hkrati pa bo ZMOS pozval Vlado in Ministrstvo za javno upravo, da v sodelovanju z drugimi ministrstvi oblikujejo ustrezne zakonodajne predloge, ki bodo vključevali tovrstne naloge. Skupščina je poudarila, da je to vprašanje izjemno pomembno tudi v luči sprejemanja pokrajinske zakonodaje.

Skupščina se je na seji seznanila s stanjem izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), v okviru katerega je zagotovljenih 139 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev za izvajanje projektov trajnostnega urbanega razvoja. Do konca februarja je bilo potrjenih 56 projektov v skupni investicijski vrednosti preko 180 milijonov evrov, ki bodo prejeli preko 100 milijonov evrov sofinanciranja. Mehanizem se izvaja uspešno, mestne občine bodo počrpale tudi preostala sredstva v obsegu približno 39 milijonov evrov.

CTN za urbani razvoj mestnih občin se bo izvajal tudi v obdobju 2021-2027, pri čemer so župani podprli prizadevanja za ustrezno ureditev razmerja sofinanciranja mestnih občin v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Skupščina je obravnavala tudi aktualne zakonodajne predloge. Župani so izrazili podporo predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, ki bi določil večjo avtonomijo občin pri odločanju o vzpostavitvi lekarn na njihovem območju. Prav tako so župani podprli spremembe Zakona o vrtcih, kjer se ZMOS že dalj časa zavzema za uzakonitev možnosti vpliva občin na ustanavljanje in financiranje zasebnih vrtcev, ki niso del javne mreže vrtcev.

Župani so opozorili še, da je potrebna sprememba zakonodaje, ki bi omogočila sodelovanje županov v nadzornih svetih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljice so občine. »Nerazumno je namreč, da župan po zakonu predstavlja občino, ne sme pa je predstavljati v nadzornem svetu na primer javnega podjetja ali zavoda, katerega poslovanje nenazadnje vpliva tudi na občinski proračun,« je pri tem poudaril predsednik ZMOS in župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

——

[1] Odločba Ustavnega sodišča U-I-98/95 z dne 1. 7. 1996. Ustavno sodišče je odločilo, da Ustava zavezuje zakonodajalca, da z zakonom uresniči ustavno določbo o posebnih izvirnih pristojnostih mestnih občin na področju urbanega razvoja.