Objavljen je javni razpis za pametna mesta in skupnosti

12. 2. 2021 je Ministrstvo za javno upravo objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JR PMIS). Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so:

 1. Upravljanje z viri in infrastrukturo,
 2. Skrb za okolje,
 3. Zdravo in aktivno življenje,
 4. Mobilnost, logistika in transport,
 5. Kultura, šport in turizem,
 6. Varnost in zaščita.

Horizontalne tematike vključenost, soodločanje in ekosistem pametnega mesta se lahko vključi samo v povezavi s preostalimi vsebinskimi področji. V procese oblikovanja rešitev bo treba vključiti tako občane kot širšo civilno družbo. S tem se spodbuja tudi dolgoročna partnerstva vseh deležnikov (občin, gospodarstva, raziskovalcev, civilne družbe), da se ustvari ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za nadaljnje digitalno preoblikovanje Slovenije.

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so občine v Republiki Sloveniji, združene v posamezni konzorcij, ki je sestavljen iz najmanj štirih (4) občin v isti NUTS 3 regiji (ostali člani so lahko iz drugih regij). Konzorcijski partnerji s konzorcijsko pogodbo pooblastijo eno izmed občin v konzorciju (prijavitelja), da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis in da, v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu, zastopa konzorcij in z ministrstvom sklene pogodbo o sofinanciranju.

Na posamezni rok za oddajo vlog javnega razpisa se lahko prijavi posamezna občina samo enkrat.

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do 8 milijonov EUR, kar je manj od prvotno napovedanih 12 oziroma 16 milijonov EUR. Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je 100 % brez DDV. Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR brez vključenega DDV.

Upravičeni stroški so:

 • stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom – največ 30 % vseh upravičenih stroškov,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev – največ 30 % vseh upravičenih stroškov,
 • investicije v neopredmetena sredstva (razvoj, izdelava, prilagoditve, testiranje, namestitev, vzpostavitev in demonstracijsko delovanje rešitev) – najmanj 30 % vseh upravičenih stroškov,
 • oprema in druga opredmetena osnovna sredstva – največ 40 % vseh upravičenih stroškov,
 • stroški informiranja in komuniciranja – največ 2 % vseh upravičenih stroškov,
 • posredni stroški (t. i. pavšal) – 15 % stroškov plač in povračila stroškov v zvezi z delom.

Vloga mora biti predložena v enem elektronskem izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov ministrstva (Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana) pa mora prispeti najpozneje do izbranih rokov za oddajo vlog, ki sta:

 • 23. 4. 2021 do 12.ure,
 • 10. 9. 2021 do 12. ure.