Finančni instrumenti za celovite energetske prenove javnih stavb

SID banka je v vlogi upravljavca Sklada skladov, namenjenega uporabi povratnih evropskih kohezijskih sredstev, obvestila ZMOS o razpoložljivosti in namenskosti sredstev na področju posojil za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb.

Namen SID banke pri projektih celovite energetske prenove javnih stavb je podpreti energetsko učinkovitost (program EE) in s tem prispevati k pozitivnim spremembam v porabi energije. Obstoječi stavbni fond javnih zgradb predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Celovita, predvsem energetska prenova stavb oz. trajnostna gradnja, je strateški projekt, čigar izvajanje omogoča zagon gradbeništva, povečuje kreditno aktivnost poslovnih bank, uporabljen model financiranja za energetsko sanacijo pa omogoča koriščenje sredstev EU. Prav tako je namen pripomoči k dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb prenove državnih stavb za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Program SID banke za EE občinam omogoča kredite v višini od 100.000 EUR do 15.000.000 EUR ter financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Ročnost kredita je med 5 in 25 leti, kjer moratorij na plačilo glavnice lahko predstavlja do ½ ročnosti kredita. Krediti so na voljo po ugodni obrestni meri, pridobijo jih pa lahko osebe ožjega (občine) in širšega javnega sektorja (zavodi) neposredno, ali ESCO podjetja, zastavljen projekt pa mora predstavljati skupek ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.

Rok za porabo sredstev je 31. 12. 2023.

S kreditom se lahko financira tudi projekte celovite energetske prenove javnih stavb, za katere je bila že sprejeta odločitev Ministrstva za infrastrukturo, da izpolnjujejo pogoje upravičenosti. Možno je tudi kombiniranje nepovratnih sredstev in posojil, kjer Ministrstvo za infrastrukturo sofinancira del projekta z nepovratnimi sredstvi. Več informacij lahko prejmete na tej povezavi.

SID banka vabi mestne občine in občine, da jih v zvezi z morebitnimi projektnimi predlogi kontaktirate. Kontaktni osebi sta Olga Horvat (01 2007 407; olga.horvat@sid.si) ali Irena Gomilar (01 2007 511; irena.gomilar@sid.si).