Izveden posvet o posodobitvi NEPN in ukrepih za mesta

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) 18. 4. 2024 izvedel drugi posvet glede posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), s poudarkom na vsebinah in ukrepih, ki najbolj zadevajo mesta.

Na posvet, ki je potekal v veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana in po spletu, so bile vabljene mestne občine, občine in združenja občin. Udeležilo se ga je približno 40 predstavnikov občin, javnih podjetij, MOPE in pripravljavcev NEPN.

Predstavniki MOPE, konzorcija, ki pripravlja NEPN, in konzorcija, ki pripravlja celovito presojo vplivov na okolje NEPN, so uvodoma predstavili proces poteka priprave osnutka posodobitve NEPN, ključne vsebinske poudarke, pripravo okoljskega poročila ter tri področja NEPN, kjer je sodelovanje občin še posebej pomembno – obnovljivi viri energije, učinkovita rabe energije, promet. Predstavljene so bile tudi finančne spodbude, ki se že izvajajo ali pa bodo šele razpisane, v podporo projektom s teh področij.

V razpravi so bila izpostavljena vprašanja finančnih virov, zmogljivosti občin za izvedbo projektov, izzivov načrtovanja v času hitrih sprememb in pogostih kriz, regulatorno okolje, pričakovanja občin do države ipd. Pripravljavci NEPN so se zavezali k nadaljnjem vključevanju mestnih in drugih občin v proces posodobitve NEPN. MOPE tako vabi vse deležnike k podajanju pripomb na vsebino NEPN in predvidene ukrepe.

Predstavitve s posveta so dostopne na tej povezavi. Gradiva in informacije o NEPN najdete na Portalu Energetika, podrobnejši opis priprave posodobitve NEPN pa na tej povezavi.

V primeru prejema pozitivnega mnenja o ustreznosti okoljskega poročila bo MOPE predvidoma v mesecu maju pričelo z javno obravnavo vseh gradiv, posodobitev NEPN mora biti skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 sprejeta in predložena Evropski komisiji do 30. junija 2024.

Skladno z razpravo na posvetu ZMOS vabi mestne občine h komentiranju četrtega predloga posodobitve NEPN. Komentarji in predlogi se lahko posredujejo na zmos@koper.si do 10. 5. 2024.