Javni razpis za delovno mesto Višji svetovalec I v strokovni službi ZMOS

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), pisarna strokovne službe, Verdijeva 10, 6000 Koper, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) objavlja javni razpis za zasedbo enega strokovnega delovnega mesta

 

VIŠJI SVETOVALEC I

v strokovni službi ZMOS (m/ž)

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj šest (6) let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • aktivno znanje tujega jezika,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • druga znanja, in sicer organizatorske sposobnosti, metodološka znanja, znanja s področja vodenja projektov, znanja s področja javnih razpisov, poznavanje zakonov in drugih predpisov s področja lokalne samouprave, poznavanje programa oz. projektov Interreg Europe.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja in stopnja izobrazbe. V primeru, da bo imel kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino.

Delovno področje:

 • izvajanje aktivnosti ZMOS v mednarodnih organizacijah in združenjih,
 • spremljanje izvajanja evropske kohezijske politike in priprava stališč ter predlogov ZMOS na tem področju,
 • izvajanje nalog ZMOS v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN),
 • koordiniranje in izvajanje zahtevnejših nalog z administrativnim urejanjem in vodenjem,
 • dajanje pojasnil,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz in izdelava zahtevnejših poročil,
 • skrb za pretok informacij znotraj in med člani ZMOS,
 • priprava obvestil za javnosti, odgovorov na novinarska vprašanja in urejanje spletne strani ZMOS,
 • organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj,
 • skrb za realizacijo drugih nalog po nalogu vodje strokovne službe ZMOS.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi izkušnjami ali znanji:

 • napredno znanje angleškega jezika,
 • napredno znanje uporabe orodij Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access),
 • osnovno znanje urejanja spletnih strani v okolju WordPress,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • izkušnje s službenimi potovanji v tujini.

Delovno mesto je skladno z Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18), ki se smiselno uporablja, uvrščeno v 39. plačni razred (2.042,75 EUR bruto).

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer za obdobje šestih (6) let, z možnostjo podaljšanja oziroma sklenitve za nedoločen čas, za polni delovni čas in s 3-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal praviloma v prostorih strokovne službe ZMOS na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Možen je tudi dogovor o delnem opravljanju dela od doma ali na drugih lokacijah.

Prijava na delovno mesto mora vsebovati:

 • življenjepis, iz katerega je jasno razvidna formalna izobrazba in delovne izkušnje (vključno s trajanjem in opisom vsebine delovnih nalog) ter druga znanja in veščine, ki jih je kandidat pridobil,
 • izjavo
  • o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
  • o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
  • o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika,
  • o izpolnjevanju pogoja glede drugih znanj.

Kandidat vloži prijavo izključno v elektronski obliki, in sicer preko elektronske pošte na naslov zmos@koper.si, s pripisom »Prijava za delovno mesto Višji svetovalec«, in sicer v roku treh (3) delovnih dni od dneva objave. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o objavi je kontakt Miran Košpenda, 05 6646 231.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-3/2023-1

Datum objave: 7. 3. 2023