MGRT mnenja, da morajo razseljene osebe iz Ukrajine plačevati turistično takso

30. 3. 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poslalo obvestilo občinam glede plačila turistične takse oseb iz Ukrajine. 

Gre za vprašanje, ali morajo razseljene osebe iz Ukrajine, ki začasno prebivajo v nastanitvenih obratih, plačevati turistično takso. Po mnenju MGRT turistične takse ne plačujejo zgolj tiste osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v državnih nastanitvenih zmogljivostih, ki jih je določila Vlada. Vse ostale osebe, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, morajo plačati turistično takso. Hkrati MGRT napotuje na možnost, da se v občinskih odlokih določijo dodatne izjeme oziroma oprostitve plačila turistične takse, kar bi pomenilo spreminjanje občinskih odlokov. MGRT tudi napoveduje spremembo zakonodaje, ki bi določala, da so begunci in razseljene osebe oproščene plačila turistične takse, do česar pa ne bo moglo priti v kratkem času.

ZMOS mnenju MGRT nasprotuje. Po mnenju strokovne službe ZMOS se za nastanitev beguncev oziroma razseljenih oseb iz Ukrajine, tudi če se ta izvaja v nastanitvenih obratih, ne uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18), saj v konkretnih primerih ne gre za dejanska stanja, ki jih sicer ureja ZSRT-1. Nastanitve razseljenih oseb iz Ukrajine namreč ne gre enačiti z nastanitvijo gosta oz. turista v smislu določb ZSRT-1, ker gre pri nastanitvi prvih za povsem drug namen. In sicer, da se jim omogoči varno začasno prebivanje, kar pa sodi v sfero humanitarnih dejavnosti in ne v okvir turizma oziroma v materijo ZSRT-1.

Tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) v 7. členu določa, da vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. Pri tem v 8. členu zakon med druge nesreče uvršča tudi tiste, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega nasilja.

Vlada je nenazadnje sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine (Uradni list RS, št. 32/22), ki določa uvedbo začasne zaščite za osebe, ki so 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil.

V primerih, ko osebe z začasno zaščito iz citiranega sklepa Vlade začasno prebivajo v nastanitvenem obratu, ker se ne morejo varno in trajno vrniti v državo ali regijo izvora zaradi vojne in njej podobnih razmer, oboroženih spopadov, okupacije ali množičnih kršitev človekovih pravic, zaradi česar je ogroženo njihovo življenje ali telo ali so žrtve sistematičnega ali splošnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin (2. člen Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb, Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo), se ZSRT-1 po mnenju strokovne službe ZMOS ne uporablja in mestna občina v zvezi s tem ne pobira turistične takse.

ZMOS je MGRT seznanil s tem stališčem dne 16. 3. 2022, dne 22. 3. 2022 pa MGRT pozval k pripravi navodil za operativno izvedbo oprostitve turistične takse za razseljene osebe iz Ukrajine (na primer, da se take osebe ne vpisuje v aplikacijo eTurizem ali pa da bi MGRT interpretiral njihov položaj na način, da bi lahko bili oproščeni plačila turistične takse po zadnji alineji prvega odstavka 18. člena ZSRT-1, tj. oprostitev za tuje državljane, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.)

V vsesplošnih prizadevanjih za pomoč prebivalcem Ukrajine, tako s strani občanov, občin kot države, ocenjujemo kot neustrezno navodilo ministrstva, po katerem bi morali turistično (in promocijsko) takso obračunavati tudi za brezplačne namestitve razseljenih oseb pri sobodajalcih in drugih namestitvenih obratih.