MGRT objavil razpisa za sofinanciranje javne turistične infrastrukture in ekonomsko poslovnih con iz sredstev NOO

MGRT je 25. 2. 2022 objavil dva razpisa iz sredstev Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. 

1. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Dokumentacija je dostopna tukaj, razpisanih je 10 mio EUR. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kot na primer urbane parke in druge zelene javne površine, plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, turistične znamenitosti in poti do njih, parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, itd.

Na razpis se lahko prijavijo občine z vsaj 5.000 prihodov turistov letno, občinski javni zavodi s področja turizma, državni javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij in zveze društev, ki delujejo na področju turizma. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo.

Višina sofinanciranja projekta lahko znaša najmanj 10.000 EUR in največ 2.000.000,00 Stopnja sofinanciranja je največ 60 % upravičenih stroškov.

Nekateri posebni pogoji za projekte:

 • Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na javni razpis. Obdobje upravičenosti stroškov se konča 30. 9. 2024. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od dne oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2024.
 • Vlaganja v javno turistično infrastrukturo, ki je predmet prijave, morajo biti trajnejšega značaja (omogočati uporabo najmanj za čas spremljanja projekta in ne za npr. enkratne dogodke) in biti na voljo za uporabo ciljnim skupinam vsaj 6 mesecev na leto.
 • Javna infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa, bo morala biti prosto dostopna tako turistom kot lokalnim prebivalcem (prijavitelj za vstop nanjo ne sme zaračunavati vstopnine, lahko pa v primeru doseganja maksimalnih kapacitet omejuje vstop).
 • Projekt mora glede na naravo projekta vključevati elemente digitalizacije.

Upravičeni so stroški gradnje in opreme, stroški tržnega komuniciranja in informiranja ciljnih javnosti, stroški izdelave projektne dokumentacije in pridobitve ekoloških znakov. DDV in vsi ostali stroški so neupravičeni.

Roka za oddajo vlog sta 20. 4. 2022 in 20. 9. 2022. Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena. Vloga se odda fizično na MGRT.

2. Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Dokumentacija je dostopna tukaj, razpisanih je 18 mio EUR. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve  ali razširitve  ekonomsko – poslovnih con (v nadaljnjem besedilu: EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja (FDO – funkcionalno degradirano območje) ter ostalih obstoječih EPC ter hkratne izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavitve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 31. 3. 2026. Prijavitelji so občine.

Nekateri posebni pogoji za projekte

 • Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 1.000.000,00 EUR v tekočih cenah ter brez davka na dodano vrednost.
 • S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva) oz. največ 1.300.000,00 EUR (upoštevajoč morebitno finančno vrzel, ki jo mora prijavitelj izračunati ter vključiti v investicijsko dokumentacijo).
 • Obdobje upravičenosti stroškov
  • Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi nezazidanih zemljišč, ipd.) so upravičeni od 1. 1. 2021, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa.
  • Preostali stroški so upravičeni od 1. 1. 2022 dalje.
  • Skrajni rok za predložitev zadnjega ZZI je v okviru javnega razpisa 31. 3. 2026.
 • Upravičenost stroškov:
  • GOI dela; nakup nezazidanih zemljišč, storitve zunanjih izvajalcev (za izdelavo projektne ter investicijske dokumentacije, strokovni gradbeni nadzor ter informiranje in komuniciranje),
  • storitve zunanjih izvajalcev za izdelavo vizije razvoja EPC ter vzpostavitev ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij v EPC.
  • DDV ni upravičen strošek.

Roka za oddajo vlog sta 18. 4. 2022 in 19. 5. 2023. Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena. Vloga se odda preko spletne aplikacije.