Razpis NOO za trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin

Ministrstvo za kulturo je 4. 3. 2022 objavilo »Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost«.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Sofinancirani bodo projekti, ki vključujejo vsaj eno celovito investicijo v prenovo, obnovo ter revitalizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno zaključene celote. Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji. Možni je sodelovanje partnerjev (vsaka organizacija, ki dejavno sodeluje pri izvajanju projekta in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju).

Finančni pogoji:

  • Razpisanih je 15 mio EUR.
  • Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta mora znašati najmanj 1.000.000 EUR (brez DDV).
  • Vsaj 5% upravičenih stroškov projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja).
  • Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja projekta po tem razpisu ne sme biti večja od 1.660.000 EUR upravičenih stroškov. Možno je tudi 100 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV.

Projekt, ki se je začel pred 1. 1. 2020 ali pa je bil zaključen do dne izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, ni upravičen do sofinanciranja. Projekt mora biti zaključen v najkrajšem možnem roku oz. najpozneje do 31. 12. 2025. Projekt mora biti uvrščen v veljavni NRP občine – dovoljena je izjava, da bo NRP po nazivu in vrednostih usklajen do prvega zahtevka za izplačilo. Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2025, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo. DDV je neupravičen.

Razpis je odprt od 4. 3. 2022 do  4. 4. 2022. Vloga se odda v tiskani obliki, hkrati je treba nekatere obrazce brez podpisa in obveznih prilog oddati tudi v elektronski obliki v formatu .doc.