Najava razpisa NOO za projekte trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin

Ministrstvo za kulturo je danes, 21. 2. 2022, objavilo najavo razpisa iz sredstev Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za projekte trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

Razpis bo predvidoma objavljen 4. 3. 2022, rok za prijave bo do 4. 4. 2022. Razpisanih bo 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Predmet razpisa bodo kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave razpisa.

Upravičenci do sredstev razpisa bodo občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta bo morala znašati najmanj 1.000.000 evrov (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta bo moralo biti namenjenih “mehkim” dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja).

Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 1.660.000 evrov upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ne bo upravičen strošek financiranja.

Upravičeni stroški sofinanciranja bodo stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, restavriranje, opremo, računalniško, digitalno in IT opremo , energetsko sanacijo), stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov.

Projekti se bodo morali zaključiti najpozneje do 31. decembra 2025.

Investicijska dokumentacija bo morala poleg skladnosti z UEM zagotavljati še informacije o skladnosti projekta z načelom “ne škoduje bistveno” (Do No Significant Harm), o namembnosti objekta in vključenosti turističnih in digitalnih vsebin.