Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 16. 11. 2020. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 30. 3. 2020, drugi rok je 15. 6. 2020, tretji rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok je 16. 11. 2020.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2020, 2021 in 2022, znaša 25.000.000 EUR (od tega 21.250.000 EUR sredstev EU in 3.750.000 EUR nacionalni prispevek iz državnega proračuna). Višina sofinanciranja je omejena na 40 % upravičnih stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov je od izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2022