Objavljen je razpis za investicije v primarno zdravstvo

Ministrstvo za zdravje je 19. 1. 2022 objavilo javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«.

Razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi.

Izvleček nekaterih razpisnih pogojev:

 • Višina sredstev: 17,5 mio EUR v letu 2022 in 20 mio EUR v letu 2023.
 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo.
 • Sofinancirajo se stroški gradbeno – obrtniških in instalacijskih (GOI) del in oprema.
 • Neupravičeni stroški vključujejo projektno in investicijsko dokumentacijo, DDV, nakup zemljišč, rušitvena dela, nadzor, asfaltiranje in parkirišča ipd.
 • Končno sofinanciranje projekta bo odvisno od:
  • števila prejetih popolnih prijav,
  • koeficienta razvitosti občin (ki določa tudi višino sofinanciranja),
  • obsega neto notranje površine (m2), z dodatnima omejitvama:
   • sofinanciranje v obsegu največ 80 EUR na prebivalca občine,
   • sofinanciranje v obsegu največ 1.400 EUR/m2 za GOI dela in 200 EUR/m2 za opremo.
 • Drugi pogoji za sofinanciranje projektov:
  • Gradnja se ni pričela pred letom 2021.
  • Projekt je v letu 2022 še vključen v NRP.
  • Veljavno gradbeno dovoljenje.
  • Rok izvedbe najkasneje do 30. 9. 2024.
  • Občina je ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. (V primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija.)
  • Rok za prijavo je 18. 2. 2022 do 15.30 na mz@gov.si.