Objavljen razpis NOO za javna najemna stanovanja

Ministrstvo za okolje in prostor je 15. 4. 2022 objavilo javni razpis iz sredstev Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za javna najemna stanovanja.

Dokumentacija “Javnega razpisa za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj” je dostopna tukaj.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnih najemnih stanovanj z gradnjo stanovanj in z odkupom stanovanj. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov izgradnje in prenove javnih najemnih stanovanj. Ciljna skupina za pridobitev sredstev za financiranje gradnje ali nakupa javnih najemnih stanovanj so lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ter druge organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih.

Upravičeni so stroški GOI del, nakup zemljišč, prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev, izdelava projektne dokumentacije, investicijska dokumentacija, komunalni prispevek, stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, itd., gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd., stroški informiranja in komuniciranja, izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih, medtem ko DDV ni upravičen strošek.

Projekt se sofinancira v višini 50% upravičenih stroškov projekta z nepovratnimi sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost. Razpisanih je 60 milijonov evrov.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 20. 2. 2020 do 30. 6. 2026. Uporabna dovoljenja za pridobljena javna najemna stanovanja morajo biti zagotovljena do 31. 12. 2025.

Z vidika skladnega regionalnega razvoja se bo spodbujalo projekte na obmejnih problemskih območjih. Z vidika racionalne rabe prostora in ohranjanja zelene infrastrukture se bo spodbujalo investicije v prenove obstoječih objektov. Pri novogradnjah se bo podprlo izključno gradnjo skoraj nič energijskih stavb. Podprlo se bo rabo trajnostnih materialov, npr. lesa, vgradnjo sodobnih energijsko učinkovitih tehničnih stavbnih sistemov in gradnjo polnilnih mest za električna vozila.

Minimalen obseg investicije je vsaj 4 pridobljena stanovanja v okviru enega projekta.

Točkovanje projektov bo upoštevalo naslednja merila:

Naziv merila Št. točk
Predviden zaključek projekta do 31. 12. 2024 30
Projekti na obmejnih problemskih območjih 50
Projekti prenove stanovanj 40
Energetska učinkovitost ob zaključku projekta: razred A1 (od 0 do vključno 10 kWh/m2a) 40
Energetska učinkovitost ob zaključku projekta: razred A2 (nad 10 do vključno 15 kWh/m2a) 20

Vloge, ki bodo na sedež Ministrstva za okolje in prostor prispele do dne 31. 5. 2022 (v papirni obliki), bodo uradno evidentirane in obravnavane enakovredno, ne glede na vrstni red prispetja.