Objavljena sta razpisa iz Načrta za okrevanje in odpornost za odvajanje odpadne vode in vodovodne sisteme

Ministrstvo za okolje in prostor je 11. 1. 2022 objavilo dva razpisa iz Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer razpis »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in razpis »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. 

Za oba razpisa veljajo nekateri enaki pogoji. Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog. Predvidena vrednost vsakega razpisa je približno 54 milijonov EUR. Obdobje upravičenosti stroškov je od 20. 2. 2020 do 30. 6. 2026. Projekt se sofinancira v višini 50% iz sredstev sklada NOO. Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je  200.000 EUR. DDV ni upravičen strošek, upravičeni so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)

Povezava do razpisne dokumentacije. Upravičeni so novi sistemi za odvajanja in čiščenja odpadne vode (OČOV), ki imajo vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja. Upravičeni so stroški v opremo za merjenje in energijske prihranke v sistemu OČOV (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji in regulacijska tehnika…). Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo v območju Natura 2000 ali na vodovarstvenem območju so deležni 10% dodatka pri sofinanciranju. Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, je potrebno doseči energijsko nevtralnost sistema oziroma nobene dodatne porabe energije.

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev

Povezava do razpisne dokumentacije. Upravičeni so stroški izgradnje nove infrastrukture sistemov za pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji. Na celotnem vodovodnem sistemu so upravičeni tudi stroški novih merilnih sistemov in centralni nadzorni sistem za nadzor kvalitete vode in optimalno upravljanje z vodovodnim sistemom. Gradnja novega sistema s pitno vodo mora zagotavljati indeks uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj ali pa doseči povprečno porabo energije na celotnem sistemu pod 0,5 kWh.