Posvet ob 25-letnici lokalne samouprave

Konec novembra je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekal posvet ob 25-letnici lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, na katerem sta sodelovala tudi predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni in vodja strokovne službe ZMOS dr. Miloš Senčur.

Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je zagotovila lokalno samoupravo vsem prebivalcem Republike Slovenije, s čimer se je le-ta pridružila sodobnim državam v Evropi in zunaj nje, ki priznavajo neposredno in posredno pravico državljanov, da sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev javnega značaja. Naslednji odločilen korak je bil sprejem krovnega zakona o lokalni samoupravi decembra 1993, izvedbeni temelji za izpeljavo reforme lokalne samouprave pa so bili postavljeni s sprejemom Zakona o referendumu za ustanovitev občin leta 1994. Lokalna samouprava je tako v novi podobi začela delovati januarja 1995. S prvim januarjem 1995 je namreč začelo delovati 147 novih občin v katerih so mesec prej potekale prve lokalne volitve po osamosvojitvi.

Posvet se je pričel s strokovnim panelom, na katerem so strokovnjaki s področja lokalne samouprave odprli kar nekaj izhodišč za razpravo ter prikazali delovanje slovenske lokalne samouprave tudi v primerjalni perspektivi z drugimi evropskimi državami. Na okrogli mizi “Slovenske občine kot nosilke lokalne samouprave” pod moderatorstvom doc. dr. Simone Kukovič so župani spregovorili o preteklih dosežkih občin ter predstavili dobre prakse (so)delovanja, opozorili pa so tudi na težave in anomalije, s katerimi se pri vodenju občin vsakodnevno srečujejo. Popoldanska okrogla miza je bila namenjena prihodnosti lokalne samouprave v Sloveniji. Župani in drugi gostje so se pod moderatorstvom prof. dr. Mira Hačka razgovorili o izzivih ustanavljanja pokrajin, problemih, povezanih z nezadostnim financiranjem občin ter problematičnem odnosu med državo in občinami.

Dr. Miloš Senčur je na posvetu izpostavil vprašanja nezdružljivost funkcij, prenosa državnih nalog na občine v izvirno ali preneseno pristojnost, gospodarsko razvitost občin (možnost ustanavljanja družb) in problem varstva lokalne samouprave. Ob jubileju lokalne samouprave je izšel tudi zbornik “Petindvajset let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji”, ki je prosto dostopen na tej povezavi. Zbornik vključuje prispevek dr. Senčurja, v katerem je poudarek tudi na neurejenem položaju mestnih občin in na še vedno neuresničeni odločbi Ustavnega sodišča iz leta 1996, po kateri bi moral zakonodajalec z zakonom predpisati posebne pristojnosti mestnih občin, ki se nanašajo na razvoj mest.