Active Cities for EU

ZMOS sodeluje v projektu “Active Cities for EU”, ki je sofinanciran iz Programa EU za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Cilj projekta je spodbujanje vključevanja javnosti v odločanje na lokalni ravni in prenos dobrih praks med partnerji.  Poleg ZMOS v konzorciju sodelujejo Občina Khallitea iz Grčije kot vodilni partner, Madžarsko nacionalno združenje lokalnih oblasti (TOOSZ), Nacionalna zveza okrožnih svetov Romunije in Občina Xativa iz Španije.

Projekt bo trajal od januarja 2023 do junija 2024. Glavni cilji projekta so:

1. razumeti razloge za različne stopnje udeležbe občanov v različnih državah,
2. opredeliti najboljše prakse, metodologije in orodja, si jih izmenjati in o njih razpravljati,
3. poenostaviti opredeljene metodologije in orodja ter jih razširiti v drugih državah članicah EU,
4. usposobiti občinsko osebje za uporabo poenostavljenih metodologij in orodij za povečanje participacije občanov,
5. podpirati lokalne organe pri načrtovanju in izvajanju javnih posvetovanj za vključevanje občanov v oblikovanje politik.

V ta namen bodo organizirani dogodki v vseh partnerskih državah, pripravljen bo priročnik dobrih praks na tem področju in izvedena usposabljanja za občinske uslužbence. Dva dogodka bosta potekala tudi v Sloveniji, in sicer bo decembra 2023 v Ljubljani izvedena delavnica na temo vključevanja javnosti, junija 2024 pa bo v Kopru organiziran zaključni dogodek projekta.

Aktivnosti projekta lahko spremljate na tej povezavi.

Otvoritveni dogodek projekta, 29. 3. 2023, Bruselj

Projekt »Aktivna mesta za EU« se je uradno pričel izvajati z otvoritvenim dogodkom, ki je potekal 29. 3. 2023 v Bruslju.

Eno od glavni sporočil dogodka je bilo, da se prebivalci najprej naučijo sodelovati pri upravljanju javnih zadev na lokalni ravni, tj. v okviru mesta oz. občine, v kateri živijo. Preko tega sodelovanja lahko občani vplivajo na svoje okolje, naslavljajo svoje potrebe in si skupaj prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja. To je nenazadnje bistvo demokracije.

Na otvoritvenem dogodku so partnerji v projektu predstavili prakse vključevanja javnosti v soodločanje na primerih lokalnih skupnosti iz Grčije, Madžarske, Romunije, Španije in Slovenije. Prakse iz Slovenije je predstavil Viktor Kovačič iz Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja kot predstavnik ZMOS. Izpostavil je participatorne prakse pri pripravi občinskih strategij, npr. trajnostnih urbanih strategij, celostnih prometnih strategij in drugih strategij, izvajanje participatornih proračunov in digitalne rešitve, ki omogočajo neposredno komunikacijo občanov z mestnimi upravami.

Predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.

2. dogodek projekta – vključevanje javnosti in trajnostna urbana mobilnost, 21. 4. 2023, Kallithea (Atene)

Drugi dogodek projekta »Aktivna mesta za EU« je potekal v Grčiji, v Občini Kallithea. Župan Kallithee Dimitrios Karnavos je na dogodku uvodoma izpostavil pomen celostnih prometnih strategij (CPS) in predstavil načrte občine za razvoj trajnostne mobilnosti kot tudi načine vključevanja javnosti v pripravo politik.

Predsednik TOOSZ, madžarskega združenja občin, Jenő Schmidt, je povedal, da na madžarskem 70 mest od skupno 300 mest izvaja javni potniški promet (JPP). Opozoril je na posledice energetske krize na delovanje JPP ter predstavil primere ukrepov, ki krepijo trajnostno mobilnost. Sekretar romunskega združenja svetov okrožij, UNCJR, je predstavil zakonske vidike vključevanja javnosti v Romuniji in primere dobrih praks romunskih mest.

ZMOS je predstavil pomen trajnostnih urbanih strategij in CPS-jev, kot dveh poglavitnih lokalnih strateških dokumentov za trajnostni razvoj mest, pripravljenih s poudarkom na vključevanju javnosti in izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) ter nekatere projekte trajnostne urbane mobilnosti mestnih občin.

Predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.

3. dogodek projekta – vključevanje deležnikov in urbani razvoj, 18. 5. 2023, Budimpešta

18. 5. 2023 je v Budimpešti potekal tretji dogodek projekta “Aktivna mesta za EU”, in sicer v organizaciji Madžarskega nacionalnega združenja lokalnih oblasti (TOOSZ). Namen partnerskega sestanka je bila izmenjava izkušenj pri načrtovanju in implementaciji urbanega razvoja s poudarkom na vključevanju različnih deležnikov oziroma vključevanju javnosti v odločanje. Partnerji so predstavili svoje primere praks ter izpostavili izzive s katerimi so se soočali pri urbani regeneraciji mest. V ospredju je bilo tudi izvajanje participativnih proračunov in načini spodbujanja sodelovanja različnih deležnikov.

Prakso iz Slovenije je predstavila Ivana Štrkalj iz Mestne občine Koper, sicer tudi članica Strokovne komisije ZMOS za izvedbo CTN. Izpostavila je delovanje mehanizma CTN v Sloveniji in predstavila številne uspešne projekte urbane prenove Kopra, kot tudi podatke o izvajanju participativnega proračuna Mestne občine Koper.

Predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.