Active Cities for EU

ZMOS je v letih 2023 in 2024 sodeloval v projektu “Active Cities for EU”, ki je sofinanciran iz Programa EU za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Cilj projekta je bil spodbujanje vključevanja javnosti v odločanje na lokalni ravni in prenos dobrih praks med partnerji.  Poleg ZMOS so v konzorciju sodelovali Občina Kallithea iz Grčije kot vodilni partner, Madžarsko nacionalno združenje lokalnih oblasti (TOOSZ), Nacionalna zveza okrožnih svetov Romunije in Občina Xativa iz Španije.

Projekt je trajal 18 mesecev, in sicer od januarja 2023 do junija 2024. Glavni cilji projekta so bili:

1. razumeti razloge za različne stopnje udeležbe občanov v različnih državah,
2. opredeliti najboljše prakse, metodologije in orodja, si jih izmenjati in o njih razpravljati,
3. poenostaviti opredeljene metodologije in orodja ter jih razširiti v drugih državah članicah EU,
4. usposobiti občinsko osebje za uporabo poenostavljenih metodologij in orodij za povečanje participacije občanov,
5. podpirati lokalne organe pri načrtovanju in izvajanju javnih posvetovanj za vključevanje občanov v oblikovanje politik.

V ta namen so bili organizirani dogodki v vseh partnerskih državah, pripravljen je bil priročnik dobrih praks na tem področju in izvedena usposabljanja za občinske uslužbence. Dva dogodka sta potekala tudi v Sloveniji, in sicer decembra 2023 v Ljubljani, ko je bila izvedena delavnica na temo vključevanja javnosti pri politikah oživljanja mestnih središč, ter junija 2024, ko je Koper gostil zaključni dogodek projekta.

Aktivnosti projekta lahko spremljate na tej povezavi.

Otvoritveni dogodek projekta, 29. 3. 2023, Bruselj

Projekt »Aktivna mesta za EU« se je uradno pričel izvajati z otvoritvenim dogodkom, ki je potekal 29. 3. 2023 v Bruslju.

Eno od glavni sporočil dogodka je bilo, da se prebivalci najprej naučijo sodelovati pri upravljanju javnih zadev na lokalni ravni, tj. v okviru mesta oz. občine, v kateri živijo. Preko tega sodelovanja lahko občani vplivajo na svoje okolje, naslavljajo svoje potrebe in si skupaj prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja. To je nenazadnje bistvo demokracije.

Na otvoritvenem dogodku so partnerji v projektu predstavili prakse vključevanja javnosti v soodločanje na primerih lokalnih skupnosti iz Grčije, Madžarske, Romunije, Španije in Slovenije. Prakse iz Slovenije je predstavil Viktor Kovačič iz Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja kot predstavnik ZMOS. Izpostavil je participatorne prakse pri pripravi občinskih strategij, npr. trajnostnih urbanih strategij, celostnih prometnih strategij in drugih strategij, izvajanje participatornih proračunov in digitalne rešitve, ki omogočajo neposredno komunikacijo občanov z mestnimi upravami.

Predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.

2. dogodek projekta – vključevanje javnosti in trajnostna urbana mobilnost, 21. 4. 2023, Kallithea (Atene)

Drugi dogodek projekta »Aktivna mesta za EU« je potekal v Grčiji, v Občini Kallithea. Župan Kallithee Dimitrios Karnavos je na dogodku uvodoma izpostavil pomen celostnih prometnih strategij (CPS) in predstavil načrte občine za razvoj trajnostne mobilnosti kot tudi načine vključevanja javnosti v pripravo politik.

Predsednik TOOSZ, madžarskega združenja občin, Jenő Schmidt, je povedal, da na madžarskem 70 mest od skupno 300 mest izvaja javni potniški promet (JPP). Opozoril je na posledice energetske krize na delovanje JPP ter predstavil primere ukrepov, ki krepijo trajnostno mobilnost. Sekretar romunskega združenja svetov okrožij, UNCJR, je predstavil zakonske vidike vključevanja javnosti v Romuniji in primere dobrih praks romunskih mest.

ZMOS je predstavil pomen trajnostnih urbanih strategij in CPS-jev, kot dveh poglavitnih lokalnih strateških dokumentov za trajnostni razvoj mest, pripravljenih s poudarkom na vključevanju javnosti in izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) ter nekatere projekte trajnostne urbane mobilnosti mestnih občin.

Predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.

3. dogodek projekta – vključevanje deležnikov in urbani razvoj, 18. 5. 2023, Budimpešta

18. 5. 2023 je v Budimpešti potekal tretji dogodek projekta “Aktivna mesta za EU”, in sicer v organizaciji Madžarskega nacionalnega združenja lokalnih oblasti (TOOSZ). Namen partnerskega sestanka je bila izmenjava izkušenj pri načrtovanju in implementaciji urbanega razvoja s poudarkom na vključevanju različnih deležnikov oziroma vključevanju javnosti v odločanje. Partnerji so predstavili svoje primere praks ter izpostavili izzive s katerimi so se soočali pri urbani regeneraciji mest. V ospredju je bilo tudi izvajanje participativnih proračunov in načini spodbujanja sodelovanja različnih deležnikov.

Prakso iz Slovenije je predstavila Ivana Štrkalj iz Mestne občine Koper, sicer tudi članica Strokovne komisije ZMOS za izvedbo CTN. Izpostavila je delovanje mehanizma CTN v Sloveniji in predstavila številne uspešne projekte urbane prenove Kopra, kot tudi podatke o izvajanju participativnega proračuna Mestne občine Koper.

Predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.

4. dogodek projekta – vključevanje javnosti, mladih in enakopravnost spolov, 7. 7. 2023, Xativa (Španija)

Četrti dogodek se je osredotočal na vključevanje mladih in žensk. Predstavniki mesta Xativa so projektnim partnerjem predstavili delovanje kulturnega centera, mladinskega centra in centra za ženske ter aktivnosti za opolnomočenje omenjenih skupin prebivalstva. Prakse s tega področja so predstavili tudi ostali projektni partnerji.

Primer iz Slovenije je predstavila Mojca Kleva Kekuš iz Mestne občine Koper, ki se je osredotočila na delovanje dveh mladinskih kulturnih centrov v Kopru ter izvajanje participativnega proračuna, preko katerega mesto izvaja tudi projekte, ki naslavljajo potrebe mladih.

Več informacij o dogodku in predstavitve najdete tukaj.

5. dogodek projekta – delavnica na temo vključevanja javnosti, 20. 10. 2023, Xativa (Španija)

Na prvi delavnici v okviru projekta je sodelovalo 30 predstavnikov občin, ki so krepili znanje na temo vključevanja javnosti, kar je eden glavnih ciljev projekta Active Cities for EU. Koordinatorka projekta, Tessy Melidi, je predstavila aktivnosti za pripravo priročnika dobrih praks. V okviru interaktivne delavnice so udeleženci za podlago obravnavali strategijo “Pla Milenial” mesta Xativa za področje krepitve zaposlovanja mladine ter preverjali možnosti za prenos te prakse v druga mesta.

Povzetek dogodka je dostopen tukaj.

6. dogodek projekta – delavnica na temo digitalnih orodij za participativne procese, 1. 11. 2023, Bukarešta

Druga delavnica projekta se je osredotočala na uporabo digitalnih orodij za krepitev participativnih procesov. Poleg projektnih partnerjev so se dogodka udeležili tudi predstavniki državnih organov Republike Romunije. Izhodišče delavnice je bilo, da obstaja jasen trend digitalizacije vseh institucionalnih sistemov, a da so raziskave v Romuniji pokazale, da prebivalstvo iz podeželskih in manj razvitih območij nima dostopa do takih orodij. Predstavljeni so bili primeri uporabe digitalnih orodij pri izvajanju participativnih proračunov in zakonodajni okvir za izvajanje javnih posvetovanj. V okviru delavnice so udeleženci prišli do zaključka, da je ključna beseda dneva “feedback”, tj. dajanje povratnih informacij, kot pomembno orodje za krepitev vključevanja prebivalcev v participativne procese.

Povzetek dogodka je dostopen tukaj.

7. dogodek projekta – delavnica na temo participativnih procesov in politik revitalizacije mestnih središč, 7. 12. 2023, Ljubljana

Tretjo delavnico projekta je organiziral ZMOS na temo participativnih procesov za politike oživljanja mestnih jeder. Dogodka, ki ga je ZMOS izvedel s podporo IPoP, se je udeležilo 40 oseb, tako predstavnikov projektnih partnerjev kot tudi predstavnikov nekaterih mestnih občin. Udeleženci so krepili znanje o načinih izvajanja participatornih procesov in o ukrepih za revitalizacijo mestnih središč. Podrobno poročilo o zaključkih delavnice si lahko ogledate tukaj, novico o izvedenem dogodku pa tukaj.

8. in 9. dogodek projekta – Budimpešta (februar 2024) in Kallithea (april 2024)

Februarja in aprila sta potekala dogodka v Budimpešti in Kallithei, kjer so udeleženci krepili znanje s področja spodbujanja participatornih praks.

Zaključni dogodek projekta, 12. 6. 2024, Koper

Projektni partnerji in drugi udeleženci so se 12. 6. 2024 zbrali v Pretorski palači v Kopru na zaključnem dogodku projekta. Društvo PINA je predstavilo primere participatornih praks iz regije, partnerji so izmenjali stališča o dosedanjih dosežkih projekta in o možnostih nadaljnjega sodelovanja, na dogodku je bil predstavljen priročnik dobrih praks. Povezava do novice.