Sestanek ZMOS, SOS in MIZŠ na temo izvajanja 94. člena ZIUZEOP

Dne 8. 5. 2020 je v Ljubljani potekal skupni sestanek Odbora za družbene dejavnosti ZMOS, Komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS ter predstavnic Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na temo izvajanja 42. in 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) .

Prisotni so na sestanku obravnavali odprta vprašanja glede zgoraj navedenih določil in tudi ugotavljali, da so s spremembo 94. člena v ZIUZEOP-A (ki velja od 1. 5. 2020 naprej, od 13. 3. 2020 do 30. 4. 2020 pa velja prvotno sprejeti 94. člen) izpadla povračila stroškov s strani proračuna RS zasebnim vrtcem s koncesijo (saj niso posredni uporabniki proračuna), prav tako, da ni možna enotna interpretacija določil kot tudi ne navodil, ter da se je občinam naložilo dodatno delo s pridobivanjem in posredovanjem podatkov. Dogovorjeno je bilo, da bo ministrstvo v ponedeljek, 11. 5. 2020 poslalo dopolnjena in razdelana navodila za izvajanje 42. in 94. člena ZIUZEOP. Izpostavljena je bila zahteva, da račune za povračilo stroškov na ministrstvo posredujejo neposredno zasebni vrtci sami. S strani ministrstva je bilo tudi pojasnjeno, da rok za posredovanje zahtevkov s strani občin na ministrstvo, ki je postavljen na 12. 5. 2020, ni končni, saj bo ministrstvo zahtevke obravnavalo po več tranšah (tiste zahtevke, ki jih bodo občine posredovale do 12. 5. 2020 bodo obravnavali prednostno, naslednje zahtevke pa na naslednji določeni termin).

Prisotni so se strinjali, da naj se v čim krajšem času na to temo organizira tudi sestanek predsednikov združenj občin in vodstva MIZŠ. Prav tako so se strinjali, da naj Služba Vlade Republike slovenije za zakonodajo pripravi mnenje glede prvotno sprejetega kot tudi spremenjenega 94. člena.

Nadalje so prisotni obravnavali pobudo po odprtju vrtcev za vse otroke. Usmeritve namreč določajo, da naj bo v posamezni skupini zgolj 8 do 10 otrok, kar lahko vodi v ločevanje in diskriminacijo otrok. Predstavnica ministrstva je izpostavila, da gre za priporočila, ki niso zavezujoča, prav tako bodo tisti starši, katerih otroci ne bodo obiskali vrtca, upravičeni plačila vrtca do razglasitve konca epidemije, starši, ki  bodo imeli zdravniško potrdilo, bodo lahko še naprej ostali doma in sami skrbeli za otroka. Prav tako potekajo pogovori oz. se iščejo rešitve, da bi bil v teh časih možen odmik od strogih normativov pri izvajanju predšolske vzgoje, npr. v smeri učenja na prostem z menjavo skupin, seveda ob upoštevanju vseh zdravstvenih in varnostnih zahtev ter brez dodatnih finančnih obremenitev.