Solidarnostna pomoč – informacija Vlade

Vlada Republike Slovenije se je na 39. dopisni seji, dne 14. 5. 2020, seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov (v nadaljnjem besedilu: Informacija) in sprejela naslednji sklep:

»Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.«

Informacije v zvezi s tem so objavljene tukaj (bolj podrobno pa tukaj), povzemamo nekatera ključna pojasnila:

  • Pri epidemiji se kot v primeru ostalih elementarnih nesreč (poplava, žled, potres itd.) ne domneva, da je posameznik prizadet zgolj zaradi dejstva, da se je elementarna nesreča zgodila.
  • Bistvo solidarnostne pomoči je v tem, da je dogodek, ki je naveden kot razlog, vplival na javnega uslužbenca in mu povzročil težavo oziroma škodo.
  • Primeri kot je npr. čakanje na delo, nemožnost prevoza, varstvo otroka ipd., niso med primeri, ki jih KPND našteva kot primere, v katerih javnemu uslužbencu pripada solidarnostna pomoč.
  • Višina solidarnostne pomoči je določena fiksno v znesku, predstojnik ne more izplačati nižjega zneska.
  • Javni uslužbenec vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti (gre za rok prekluzivne narave).