Spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov in komunalnih vozil ter posojila za projekte energetske prenove javnih stavb

Eko sklad je v petek, 24. maja 2019, objavil dva javna poziva za dodeljevanje spodbud občinam za nakup vozil za prevoz potnikov in komunalnih vozil. 

Občine lahko prejmejo nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za prevoz potnikov in sicer v višini 80 % vrednosti cene posameznega vozila brez DDV, vendar ne več kot 300.000 EUR za električno in 500.000 EUR za vozilo na vodik. Skupna višina sredstev javnega poziva je 10 mio EUR. Več informacij in elektronsko vlogo lahko najdete tukaj.

Do nepovratnih finančnih spodbud za nakup novih komunalnih vozil so upravičene občine s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Javni poziv vključuje tudi spodbude za delovna vozila oziroma stroje, namenjene vzdrževanju javnih površin. Eko sklad financira do 80 % vrednosti cene posameznega vozila brez DDV, vendar ne več kot 300.000 EUR za električno vozilo, 200.000 EUR za vozilo na stisnjen zemeljski plin ali utekočinjen zemeljski plin. Skupna višina sredstev javnega poziva je 900.000 EUR. Več informacij in elektronsko vlogo lahko najdete tukaj.

Oba javna poziva sta odprta do porabe sredstev.

Iz naslova finančnih instrumentov evropske kohezijske politke lahko občine pridobite dolgoročna posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb.

Posojila lahko dobijo osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno ter ESCO podjetja za projekte, skladno s pogoji programa in sicer tudi za tiste, ki so se že začeli, vendar še niso zaključeni. Sofinancirajo se lahko tudi projekti, ki so pridobili nepovratna sredstva pristojnega ministrstva. Stroški projektov morajo biti skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških.

Višina kredita lahko financira do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV, vrednost pa je lahko od 100.000 EUR do 15 mio EUR. Doba kreditiranja je med 5 in 25 let, z možnim moratorijem na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita. Pogodbena obrestna mera je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6‑mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Vlogo za pridobitev kredita se odda po elektronski pošti na sklad.skladov@sid.si, in sicer do porabe sredstev. Več informacij in elektronsko vlogo lahko najdete tukaj.