Vlada se je seznanila s poročilom o teritorialnem dialogu z mesti v obdobju 2014–2018

Vlada RS se je na 33. redni seji, ki je potekala 30. 5. 2019, seznanila s poročilom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o teritorialnem dialogu z mesti v obdobju 2014–2018.

Poročilo uvodoma izpostavlja, da mestne občine predstavljajo poglavitna urbana središča, ki izvajajo trajnostni urbani razvoj. Kljub temu, da je velikost mest in delež prebivalcev, ki živijo v mestih, v Sloveniji manjša v primerjavi z EU, so slovenska mesta najpomembnejša gospodarska, izobraževalna, kulturna, poselitvena in storitvena središča v državi in so ključna za uravnoteženi razvoj celotne države.

V podporo izvajanju ukrepov kohezijske politike je MOP leta 2014 vzpostavilo teritorialni dialog za urbani razvoj, tj. bolj intenziven in neposreden dialog s slovenskimi mesti, ki prednostno poteka z mestnimi občinami. Za učinkovitejše izvajanje kohezijske politike in črpanje sredstev na področju urbanega razvoja je MOP 1. oktobra 2015 imenovalo medresorsko skupino za usmerjanje in spremljanje trajnostnih urbanih strategij (TUS), ki so jih sprejele mestne občine in ki so podlaga za črpanje evropskih sredstev za trajnostni urbani razvoj iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Oglejte si celotno Poročilo MOP o teritorialnem dialogu u z mesti v obdobju 2014–2018

Ena od aktivnosti v okviru teritorialnega dialoga z mesti za podporo urbanemu razvoju je tudi organizacija Urbanih forumov. Ti se v soorganizaciji z ZMOS izvajajo od leta 2015 z namenom razširitve razprave o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest med vse akterje na področju urbanega razvoja (občine, državne resorje, podjetja, strokovnjake, prebivalce), izmenjave izkušenj in znanj na področju urbanega razvoja v Sloveniji ter izboljšanja sodelovanja in vzpostavitve partnerstev med različnimi deležniki.

Poročilo kot rezultate teritorialnega dialoga izpostavlja:

  • pripravo TUS in uspešno črpanje sredstev prek mehanizma CTN,
  • vključevanje slovenskih mest v oblikovanje politik EU, ki se nanašajo na mesta,
  • večjo povezanost 11 mestnih občin, ki so skupno vzpostavile trden dialog z vlado,
  • okrepitev sodelovanja mest s prebivalci.

“Mestne občine so se s sodelovanjem v teritorialnem dialogu za urbani razvoj bolje povezale, kar je bila tudi ena glavnih ugotovitev oziroma ciljev prvega urbanega foruma. Prek Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) mestne občine bolj povezano in uspešno vodijo dialog z vlado in drugimi institucijami. Poleg tega ZMOS v projektih evropske kohezijske politike organizira, izvaja in koordinira aktivnosti glede črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov in deluje v vlogi posredniškega organa za izbiro operacij CTN, kar pozitivno vpliva na uspešnost izvajanja projektov.

Teritorialni dialog je omogočil izmenjavo znanja in izkušenj v slovenskem prostoru ter spodbudil sodelovanje in povezovanje med različnimi akterji za uspešnejši urbani razvoj. Mesta so v Sloveniji prepoznana kot gibalo gospodarskega in družbenega razvoja, način razvoja večjih mest pa je pomemben tako za mesta kot za posamezne regije in državo. V razpravah urbanega foruma se je pokazalo, da za uspešen urbani razvoj mesta potrebujejo podporo države, jasno državno politiko in usmeritve ter medresorsko usklajenost pri obravnavi konkretnih izzivov. Prav tako je pri odločanju o ukrepih urbanega razvoja treba poznati potrebe in zmožnosti posameznih mest, zato je nujno sodelovanje države z mesti oziroma občinami

Poročilo zaključuje, da ima teritorialni dialog z mesti pozitivne učinke, zato je aktivnosti smiselno nadaljevati na neformalni in formalni ravni. Za krepitev neformalnega dialoga se bo zato nadaljevala organizacija Urbanih forumov, medtem ko MOP v smislu formalnega dialoga predlaga oblikovanje nove medresorske skupine za usmerjanje urbanega razvoja.